PHÒNG GD&ĐT CẦN ĐƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN ÂN                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /KH-THCSTÂ                         Tân Ân, ngày 19 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 73/KH-PGDĐT ngày 16/01/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước: Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 ngành GD&ĐT huyện Cần Đước;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Tân Ân xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 như sau:

  I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN nhằm chủ động ngăn ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng  phí có thể xảy ra. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong công tác PCTN, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác PCTN.

-Xây dựng trường học trong sạch, vững mạnh, đội ngũ CB, CC,VC, NV có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm của  CBGVNV về công tác PCTN.

-Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

2. Yêu cầu:

Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phải đảm bảo quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong việc PCTN, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN trên quan điểm phòng ngừa là chính. Kết hợp chặt chẽ giữa tính tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN.

   II.  NỘI DUNG

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Các đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật PCTN và các văn bản liên quan cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp. Phối hợp với cấp ủy Đảng và các đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, PCTN, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh, UBND huyện.

 2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm.

- Thủ trưởng phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật và các vụ việc tham nhũng xảy ra.

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chứ, cá nhân phải được quan tâm đánh giá cả tiêu chí về hiệu quả công tác PCTN trong cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị; xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và chế độ, trách nhiệm công vụ theo các quy định.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị; xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện nghiêm các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và chế độ, trách nhiệm công vụ theo các quy định.

- Lãnh đạo tốt việc kê khai và công khai việc kê khai tài sản theo quy định đối với người có nghĩa vụ kê khai.

     - Thực hiện tốt việc trả tiền lương qua tài khoản, tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ, giáo    viên, nhân viên nhận tiền lương từ các dịch vụ ATM.

- Giáo viên bộ môn giáo dục công dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy .

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát để đề phòng tham nhũng.

 Tập trung tự kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như:

- Mua sắm tài sản công, quản lý tài chính, thu tiền đầu năm học.

- Các đóng góp của cha mẹ học sinh; sửa chữa; xây dựng cơ sở vật chất.

- Phân công, phân nhiệm; thực hiện chế độ chính sách.

- Tuyển sinh, tuyển dụng, thuyên chuyển viên chức.

- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, xét duyệt lên lớp, thi lại, ở lại; quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH căn cứ các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT, UBND huyện, PGD về phòng chống tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện, giám sát thực hiện.  Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình.

-  Ban Thanh tra nhân dân cần phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng của Phòng Giáo dục &  Đào tạo và của trường. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở đơn vị mình với cấp trên.

- Giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm thực hiện tuyên truyền đến các em học sinh, phụ huynh học sinh thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt cờ, họp phụ huynh học sinh

-  Giáo viên bộ môn giáo dục công dân  đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

-        Tất cả CBGVNV

-        LưuV.T

 

 

                                                                                                                Trần Thị Trúc Hà