Đề kiểm tra gồm 40 câu lấy ngẫu nhiên trong bộ đề thi nghề điện hiện hành mỗi câu 0,25 đ, điểm hoàn thành bài kiểm tra là 9 đ, chúc các em học tốt.