Trường Đại Học Sư Phạm
Đại Học Thái Nguyên
Tiết 28. Bài 24. SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
Giảng viên hướng dẫn : Lê Thị Bình
Sinh viên thực hiện : Hoàng Lệ
Lớp : ĐH Toán – lý K47
Kẹp vạn năng
Giá thí nghiệm
Kiềng và lưới đốt
Tiết 28 – Bài 24
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I. SỰ NÓNG CHẢY
Trong các phòng thí nghiệm để nghiên cứu về sự nóng chảy của băng phiến người ta sử dụng thí nghiệm như trong hình 24.1.
Hình 24.1
Từ hình vẽ hãy cho biết để tiến hành thí nghiệm trên ta phải dùng các dụng cụ gì?
1. Thí nghiệm
+) Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến.
+) Khi nhiệt độ của băng phiến lên tới 600C thì cứ sau 1 phút ta lại ghi nhiệt độ 1 lần và nhận xét về thể của băng phiến (rắn hay lỏng ) vào bảng theo dõi.
+) Cho tới khi nhiệt độ của băng phiến đạt 860C thì dừng lại.
Tiến hành thí nghiệm:
Đèn cồn
Bình nước
Ống nghiệm đựng băng phiến
Nhiệt kế
0
60
Rắn
1
63
Rắn
2
66
Rắn
3
69
Rắn
4
72
Rắn
5
75
Rắn
6
77
Rắn
7
79
Rắn
8
80
rắn và lỏng
9
80
rắn và lỏng
10
80
rắn và lỏng
11
80
rắn và lỏng
12
81
Lỏng
13
82
Lỏng
14
84
Lỏng
15
86
Lỏng
Thời gian tiến hành thí nghiệm trong bao lâu ?
Nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào ?
Trong thời gian nào thì băng phiến ở thể rắn ?
Trong thời gian nào thì băng phiến ở thể lỏng ?
Trong thời gian nào thì băng phiến tồn tại ở cả hai thể?
Em có nhận xét gì về nhiệt độ của băng phiến trong thời gian này ?
* Trục nằm ngang: Là trục thời gian(phút).
+ Mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.
+ Gốc của trục thời gian ghi phút 0.

Thời gian (phút)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0
1
60
Nhiệt độ (0C)
Thời gian (phút)
* Trục thẳng đứng:
Là trục nhiệt độ (0C).
+ Mỗi cạnh của ô vuông
nằm trên trục này biểu thị 10C.
+ Gốc của trục nhiệt độ ghi 600C
2. Phân tích kết quả thí nghiệm
a. Vẽ các trục nhiệt độ và thời gian, biểu diễn các giá trị trên hai trục
Thời gian (phút)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0
1
60
Nhiệt độ (0C)
Thời gian (phút)
b. Xác định điểm biểu diễn nhiệt độ ứng với thời gian đun
Thời gian (phút)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0
1
60
Nhiệt độ (0C)
Thời gian (phút)
b. Xác định điểm biểu diễn nhiệt độ ứng với thời gian đun
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
86
Thời
Gian
(phút)
C1:Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
 Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng
Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
86
Thời
Gian
(phút)
C2:
 Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu nóng chảy. Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể rắn và lỏng.
Rắn
Rắn và lỏng
80
Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
86
Thời
Gian
(phút)
C3:
Rắn
Rắn và lỏng
80
 Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến không thay đổi Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang.
Nhiệt độ (0C)
0
1
60
2
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
86
Thời
Gian
(phút)
C4:
Rắn
Rắn và lỏng
80
Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?
Lỏng
 Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
3. Rút ra kết luận
C5:Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
- 700C, 800C, 900C
- thay đổi, không thay đổi
Băng phiến nóng chảy ở ........... Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến ...........................
800C.
không thay đổi.
Thể rắn
Thể lỏng
Sự nóng chảy
(ở nhiệt độ xác định)
Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể nào sang thể nào ?
Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất (25.2)
Em hãy lấy một số ví dụ về sự nóng chảy trong thực tế ?
Tại sao băng lại tan nhanh? Làm thế nào để hạn chế điều đó?
Băng tan nhanh là do sự nóng nên của trái đất, làm băng ở hai cực tan ra làm mực nước biển dâng cao (tốc độ dâng mực nước trung bình hiện nay là 3,2 mm/năm). Mực nước biển dâng cao có thể tàn phá môi trường sống ven biển. Nước biển dâng tới đất liền gây sói mòn, lũ lụt, ô nhiễm tầng nước ngầm và đất nông nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư ven biển.
Để giảm thiểu tác hại của mực nước biển dâng cao các nước trên thế giới (đặc biệt là các nước phát triển) cần có kế hoạch cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (là nguyên nhân gây hiện tượng trái đất nóng nên).
Lu?t choi: Cú 3 h?p qu� khỏc nhau, trong m?i h?p qu� ch?a m?t cõu h?i v� m?t ph?n qu� h?p d?n. N?u tr? l?i dỳng cõu h?i thỡ mún qu� s? hi?n ra. N?u tr? l?i sai thỡ mún qu� khụng hi?n ra. Th?i gian suy nghi cho m?i cõu l� 15 giõy.
H?p qu� may m?n
H?p qu� m�u v�ng
Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
c. Đốt một ngọn đèn dầu
b. Đốt một ngọn nến
a. Đúc tượng đồng
d. Cho cục nước đá vào cốc nước
H?p qu� m�u xanh
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng nóng chảy?
b. Chất khí biến thành chất lỏng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a. Chất lỏng biến thành chất rắn
c. Chất lỏng biến thành chất khí
d. Chất rắn biến thành chất lỏng
H?p qu� m�u tớm
Dỳng
Sai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Băng phiến nóng chảy ở 800C đúng hay sai ?
Ph?n thu?ng l� 1 di?m 10
Phần thưởng là:
Một tràng pháo tay của tất cả các bạn trong lớp!
Và một điểm 10
Ph?n thu?ng l� 1 di?m c?ng v�o b�i ki?m tra
+) Làm Học bài , nắm vững kiến thức bài học.
Làm bài tập 24 – 25.1, 24 – 25.3, 24 – 25.4
trong (SBT - Tr 29,30).
+) Đọc nội dung phần:
Có thể em chưa biết (SGK – Tr 79)
+) Dựa vào bảng 24.1 tập vẽ lại đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian khi nóng chảy.
+) Đọc trước bài 25:
“Sự nóng chảy- Sự đông đặc (tt)”
Hướng dẫn về nhà
CHÀO TẠM BIỆT
Xin chân thành cảm ơn