THẾ NĂNG
Tiết 44
THẾ NĂNG
Tiết 44
I. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG
1. Trọng trường
THẾ NĂNG
Tiết 44
I. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG
THẾ NĂNG
Tiết 44
I. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG
Z
Z
So sánh thế năng của vật ở hai vị trí?
Định nghĩa thế năng?
Wt = mgz
C3:
A
O
B
Chọn gốc thế năng tại O.
- Tại O:
- Tại A:
- Tại B:
Wt(O) = 0
Wt(A) > 0
Wt(B) < 0
phambayss.violet.vn
Một vật có khối lượng 1,0 kg có thế năng
1,0J. Đối với mặt đất. Lấy g= 9,8m/s2 .
Khi đó vật ở độ cao nào?
THẾ NĂNG
Tiết 44
I. THẾ NĂNG ĐÀN HỒI
II- THẾ NĂNG ĐÀN HỒI.
1. Công của lực đàn hồi.
2. Thế năng đàn hồi.
CỦNG CỐ
Thế năng
đàn hồi
BÀI TẬP
Câu 1: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100 m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40 m. Lấy g=9,8m/s2g=9,8m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, thì thế năng của thang máy ở tầng cao nhất.
588KJ B. 392KJ C. 980KJ D. -588KJ

Câu 2: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng lò xo k = 100 N/m, thế năng của lò xo là:
0,125 J               B. 0,25 J                C. 125 J                 D. 250 J

Câu 3: Một lò xo bị giãn 4 cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là:
A. 250 N/m                B. 125 N/m                C. 500 N/m               D. 200 N/m