PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TIỂU CẦN
BÀI 7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
GV DẠY: GIANG NGỌC TRANG
MÔN: HÌNH HỌC 9
MÔN: HÌNH HỌC 9
BÀI 7: TỨ GIÁC NỘI TIẾP
GV DẠY:LÊ KIM TIẾN
TRƯỜNG THCS NGỌC BIÊN
a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ tứ giác ABCD có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ tứ giác MNPQ có ba đỉnh nằm trên đường tròn đó còn đỉnh thứ tư thì không.
BÀI TẬP
§7 TỨ GIÁC NỘI TIẾP
1/ khái niệm tứ giác nội tiếp:
ĐN: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).
Quan sát hình vẽ sau và cho biết hình nào là tứ giác nội tiếp? Vì sao?
Hãy nêu cách chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp
Muốn chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp ta chứng minh 4 đỉnh của nó cách đều một điểm


Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp trong hình vẽ sau:
BÀI TẬP NHÓM
Liên kết
§7 TỨ GIÁC NỘI TIẾP
1/ khái niệm tứ giác nội tiếp:
ĐN: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).
2/ Định lí: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800.
BÀI TẬP
Gợi ý: Cộng số đo của hai cung cùng căng một dây
GPS
Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau (nếu có thể):
1000
1100
980
1050
(00 < α < 1800)
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
1200
BÀI TẬP
Trong hình vẽ sau, tứ giác nào nội tiếp, tứ giác nào không nội tiếp? Vì sao?
BÀI TẬP
GPS
§7 TỨ GIÁC NỘI TIẾP
1/ khái niệm tứ giác nội tiếp:
ĐN: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).
2/ Định lí: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800.
3/ Định đảo: Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
Qua định lí đảo em hãy nêu cách chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp ?
Muốn chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp ta chứng minh tổng hai góc đối nhau bằng 1800
Tứ giác ABCD nội tiếp
Tứ giác ABCD nội tiếp
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Định nghĩa tứ giác nội tiếp
2. Tính chất của tứ giác nội tiếp
3. Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp
(Định nghĩa và Định lý ).
4. Làm bài tập: 54, 55 (Sách giáo khoa trang 89);
Chuẩn bị tiết sau Luyện tập.