VẬT LÝ 12
CHƯƠNG I
DAO ĐỘNG CƠ
Bài 1 Dao động điều hòa
I. Dao động cơ
1. Thế nào là dao động cơ ?
Chuyển động của một vật qua lại quanh một vị trí cân bằng xác định
Bài 1 Dao động điều hòa
I. Dao động cơ
1. Thế nào là dao động cơ ?
2. Dao động tuần hoàn ?
Là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
2. Dao động tuần hoàn ?
Bài 1 Dao động điều hòa
I. Dao động cơ
II. Phương trình D Đ Đ H
1. Ví dụ
2. Đn dao động điều hòa
là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.
2. Đn dao động điều hòa
3. Phương trình
3. Phương trình
 
x (m) : li độ
A (m) : biên độ
ω (rad/s) : tần số góc
3. Phương trình
 
𝜑 (rad) : pha ban đầu, to= 0, -π<𝜑<π
ωt+𝜑 (rad) : pha ở thời điểm t
III. Chu kỳ, tần số
1. T (s): chu kỳ
 
2. f (Hz): tần số
 
 
IV. Vận tốc – gia tốc vật DĐĐH
1. vận tốc vật dđđh
v = x’ = -ωAsin(ωt+𝜑)
= ωAcos(ωt+𝜑+π/2)
2. gia tốc vật dđđh
a = x’’ = -ω2Acos(ωt+𝜑) = -ω2x
= ω2Acos(ωt+𝜑+π)
V. Chú ý
1. xmax = A xmin = - A
2. tại xmax , xmin thì v = 0
tại x = 0 thì |v| = vmax
3. tại xmax , xmin thì |a| = amax
tại x = 0 thì a = 0
 
 
 
 
 
NHỚ HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP