Trường tiểu học bình lợi trung
Ủy ban nhân dân quận bình thạnh
Giáo viên: nguyễn minh trang
Luyện tập về tính diện tích (tt)
TOÁN 5
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN
TÍCH (Tiếp theo)
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên. Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:
a/ Nối điểm A với điểm B
- Khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE.
- Kẻ các đường thẳng BM, EN, vuông góc với AD.
N
M
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên. Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:
b/ Đo các khoảng cách trên mặt đất. Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả như sau:
N
M
30m
55m
22m
27m
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên. Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:
c/
N
M
30m
55m
22m
27m
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN
TÍCH (Tiếp theo)
+ Chia mảnh đất thành các hình đơn giản đã học (Hình tam giác, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông,...)
+ Tính số liệu trong các hình vừa được chia.
+ Tính diện tích từng hình.
+ Tính tổng diện tích các hình.
1/ Tính diện tích mảnh đất có hình
dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
AD = 63 m
AE = 84 m
BE = 28 m
GC = 30 m
E
G
C
B
84m
28m
30m
NHÓM ĐÔI
Giải
DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT
Diện tích
tam giác ABE
Diện tích hình
chữ nhật AEGD
Diện tích
tam giác BGC
91 x 30 : 2 = 1365(m2)
Diện tích mảnh đất là:
1365 + 1176 + 5295 = 7833(m2)
Đáp số: 7833m2
Độ dài cạnh BG là:
63 + 28 = 91(m)
Diện tích tam giác ABE là:
84 x 28 : 2 = 1176 (m2)
Diện tích hình chữ nhật
AEDG là:
84 x 63 = 5292 (m2)
Diện tích hình tam BGC là:
Giải
DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT
Diện tích
hình thang ABGD
Diện tích tam giác BGC
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình thang ABGD là:
(63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m2)
Diện tích tam giác BGC là:
91 x 30 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
1365 + 6468 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
2/Tính diện tích mảnh đất có hình
dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
CN = 38 m
BM = 20,8 m
AM = 24,5 m
MN = 37,4 m
ND = 25,3 m
M
C
A
D
B
37,4 m
20,8 m
38m
N
25,3m
24,5 m
Giải
254,8+480,7+1099,56 = 1835,06(m2)
Diện tích hình tam giác ABM là:
24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)
Diện tích hình tam giác CND là:
25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)
Diện tích hình thang MBCN là:
(20,8 +38) x 37,4 :2 =1099,56 (m2)
Diện tích mảnh đất:
Đáp số: 1835,06m2
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN
TÍCH (Tiếp theo)
+ Chia mảnh đất thành các hình đơn giản đã học (Hình tam giác, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông,...)
+ Tính số liệu trong các hình vừa được chia.
+ Tính diện tích từng hình.
+ Tính tổng diện tích các hình.
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
(Tiếp theo)
*Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai*
1/ Hình chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm thì diện tích là 50 cm.
2/ Cho một hình tam giác có cạnh đáy là 20 m, chiều cao bằng 15 m. Diện tích hình tam giác là 300 m.
3/ Cho hình thang có đáy lớn là 25 dm, đáy bé là 15 dm, chiều cao là 5 dm. Hình thang đó có diện tích là 100 dm.
Đ
S
Đ
- Ôn tập luyện tập về tính
diện tích các hình đã học.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
DẶN DÒ
CHÚC CÁC EM CÓ NHỮNG
NGÀY NGHỈ VUI VẺ.
NHƯNG ĐỪNG QUÊN ÔN
TẬP NHÉ!