TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HIỆP
THỰC HIỆN
GVCN: VÕ THỊ TUYẾT NGỌC
VÀ TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 4/1
MÔN TOÁN
Trò chơi
Rung Chuông Vàng
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Trong hình bên dưới, góc tù là:
a. Góc ACB
b. Góc ABC
c. Góc BCA
d. Góc BAC
Trò chơi
Rung Chuông Vàng
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Giá trị của x trong phép tính bên dưới là:
a. 58023
c. 11111
b. 58013
d. 10101
x + 23456 = 34567
Trò chơi
Rung Chuông Vàng
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Giá trị của phép tính bên dưới là:
b. 273559
a. 273549
c. 373549
d. 274549
726485 - 452936
Trò chơi
Rung Chuông Vàng
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Giá trị của phép tính bên dưới là:
a. 482646
d. 482648
b. 481648
c. 442648
241324 + 241324
Chuyển phép cộng:
Thành phép nhân
241324 x 2
241324 x 2 = ?
Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Mục tiêu
1. Giới thiệu phép nhân:
2
4
1
3
2
4
2
Đặt tính:
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
x
4
8
2
6
4
8
? 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
? 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
? 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
? 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
? 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
? 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
Vậy: 241324 x 2 = 482648
1. Giới thiệu phép nhân:
1
3
6
2
0
4
4
Đặt tính:
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
x
5
4
4
8
1
6
? 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
? 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
? 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
? 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
? 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
? 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.
Vậy: 136204 x 4 = 544816
2. Luyện tập:
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
341234 x 2
2. Luyện tập:
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
214325 x 4
2. Luyện tập:
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
102426 x 5
2. Luyện tập:
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
210536 x 3
2. Luyện tập:
Bài 3a. Tính giá trị của biểu thức:
= 321475 + 847014
= 1168489
= 843275 - 617840
= 225435
= 253839 + 1231608
= 1485447
= 10448 + 24573
= 35021