Đại thắng mùa xuân năm 1975
1. Chiến dịch Tây Nguyên
từ 4 tháng 3 đến 3 tháng 4 năm 1975 
2. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975 sau khi chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu được một ngày.
Một số hình ảnh về chiến dịch Huế - Đà Nẵng