Giới thiệu Hình hộp chữ nhât và cách tính Diejn tích xung quanh, diện tích toàn phần