TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
MÔN: TOÁN
LỚP : 3
Phép trừ các số
trong phạm vi 10 000
Đỗ Thị Bích Thuận
Kiểm tra kiến thức
5622
8519
*Đặt tính rồi tính:
4485 + 1137
5356 + 3163
8652 – 3917 = ?
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Bài:
8
6
5
2
-
3
9
1
7
Hãy nêu cách đặt tính
Viết số bị trừ
 Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột với nhau
 Viết dấu trừ
 Kẻ vạch ngang
8652 - 3917 = ?
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Bài:
8
6
5
2
-
3
9
1
7
Ta thực hiện phép tính như thế nào?
Trừ từ phải sáng trái
-
8652
3917
4
2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5,
viết 5 nhớ 1
1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1
3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4
3
5
7
?
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
8652 – 3917 = 4735
2948
2660
909
7627
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
3327
b/ 9996 - 6669
2340 - 512
1828
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Bài 8: Một cửa hàng có 4388m vải, đã bán được 1685m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Tóm tắt:
Cửa hàng : 4388 m vải
Đã bán : 1685 m vải
Còn lại : …… m vải ?
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Bài giải
Số mét vải cửa hàng còn lại là:
4388 – 1685 = 2703 (m)
Đáp số: 2703 m.
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
4/ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác định
trung điểm O của đoạn thẳng đó.
Vẽ vào giấy nháp
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó.
A
B
O


8cm
4cm
4cm
- Lấy điểm A trùng vạch 0cm của thước
- Tìm vạch 8cm trên thước
- Nối điểm A với điểm B ta được đoạn thẳng AB dài 8cm
- Chia nhẩm 8cm : 2 = 4cm
- Tìm vạch 4cm trên thước rồi chấm điểm O
CỦNG CỐ
6 358

9 867
-
4609
5309
3509
3509
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
518

8546
-
8028
7038
7028
8028
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài:
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Dặn dò:
-Về xem lại bài và giải lại các bài tập đã làm.
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập.
 Dặn dò:
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Thứ ba ngày tháng năm 2020
Toán
Bài: