TIẾT 47 - BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Trang bìa
Trang bìa
Ảnh
Định dạng văn bản
Khái niệm
1. Định dạng văn bản
- Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.
- Định dạng văn bản giúp văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.
- Định dạng văn bản gồm hai loại: Định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản.
Lưu ý
1. Định dạng văn bản
Lưu ý:
Nên định dạng văn bản sau khi đã soạn thảo xong toàn bộ phần nội dung của văn bản.
Lí do: - Tiết kiệm thời gian. - Giúp cho văn bản có một định dạng thống nhất, hợp lí, không phải chỉnh sửa lại nhiều lần.
Định dạng kí tự
Khái niệm
2. Định dạng kí tự
+ Ñònh daïng kí töï laø thay ñoåi daùng veû cuûa moät hay moät nhoùm kí töï.
+ Caùc tính chaát phoå bieán goàm: - Phoâng chöõ. - Kieåu chöõ. - Côõ chöõ. - Maøu saéc.
Sử dụng các nút lệnh
2. Định dạng kí tự
a. Sử dụng các nút lệnh:
Các bước thực hiện:
Để thực hiện định dạng kí tự, em làm theo hai bước: - Bước1: Chọn phần văn bản cần định dạng - Bước 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Minh họa định dạng kí tự bằng sử dụng các nút lệnh
Sử dụng hộp thoại font
2. Định dạng kí tự
b. Sử dụng hộp thoại Font
Các bước thực hiện:
Để định dạng kí tự ta làm theo hai bước: - Bước 1: Chọn phần văn bản muốn định dạng. - Bước 2: Mở bảng chọn Format, chọn lệnh Font và sử dụng hộp thoại Font.
Ảnh
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Ảnh
Hình vẽ
Hình vẽ hình học
Hình vẽ
Hình vẽ
Hình vẽ
Video minh họa định dạng kí tự bằng hộp thoại font
Lưu ý
2. Định dạng kí tự
b. Sử dụng hộp thoại Font
Lưu ý:
Nếu không chọn trước phần văn bản nào thì các thao tác định dạng trên sẽ được áp dụng cho các kí tự sẽ được gõ vào sau đó.
Ghi nhớ
GHI NHỚ
- Hai loại định dạng cơ bản là định dạng kí tự và định dạng văn bản. - Có thể sử dụng các nút lệnh định dạng kí tự trên thanh công cụ định dạng hoặc vào dải lệnh Format/ Font. Sau đó tùy chọn các mục trong HT Font để thực hiện các thao tác định dạng kí tự.
Bài tập củng cố
Bài 1
Bài 1:
Bài tập trắc nghiệm
Để định dạng đoạn văn em sử dụng hộp thoại nào?
A. Home/ Font
B. Insert/ Paragraph
C. File/ Paragraph
D. Format/ Paragraph
Bài 2
Bài 2:
Bài tập trắc nghiệm
Tác dụng lần lượt của các nút lệnh: B , I , U là:
A. In nghiêng, gạch chân, in đậm.
B. In nghiêng, in đậm, gạch chân.
C. In đậm, in nghiêng, gạch chân.
D. In đậm, gạch chân, in nghiêng.
Dặn dò và kế thúc
HD về nhà
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về nhà học kỹ hai cách định dạng kí tự và xem trước bài 17. - Làm các bài tập trong SGK và SBT của bài đã học.
Kết thúc
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ THAM GIA HỌC TẬP! CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!