TOÁN 2 - Tuần 35
LUYỆN TẬP CHUNG
trang 178
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Đọc các số từ 423 đến 432
Đọc các số từ 120 đến 130
Ôn tập các số trong phạm vi 1000(S/168)
907
1000
Bài 1: Số?
733
735
736
906
909
910
997
998
Bài 2:
302 310
888 879
542 500 + 42
200 + 20 + 2 322
600 + 80 + 4 648
400 + 120 + 5 525
<
222
<
(>; <; =)?
?
>
684
>
542
=
525
=
...
...
...
...
...
...
...
6
14
Bài 3: Số?
Bài 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?
a) 7 giờ 15 phút
b) 10 giờ 30 phút
c) 1giờ rưỡi
A
B
C
CHÚC CÁC EM NGOAN-HỌC TỐT