Sao chép, xóa hoặc thay đổi thứ tự các trang chiếu.
Hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim trên trang chiếu.
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU.
1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu.
1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
Hình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất, ngoài hình ảnh trên trang chiếu còn có thể có các loại đối tượng nào?
*Một số đối tượng khác:
-Tệp âm thanh.
-Tệp phim.
-Bảng và biểu đồ,….
1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
Em hãy nêu cách chèn hình ảnh vào trang chiếu?
Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Picture trong nhóm Images
1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ngăn trái của hộp thoại.
Chọn tệp đồ họa cần thiết
Chọn Insert
Các bước chèn hình ảnh:
B1.Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
B2.Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Picture trong nhóm Images. Xuất hiện hộp thoại Insert Picture.
B3.Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ngăn trái của hộp thoại.
B4.Chọn tệp đồ họa cần thiết và chọn Insert
1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
Lưu ý:
-Có thể chèn nhiều loại hình ảnh vào trang chiếu.
-Có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh Copy và Paste.
1. Chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu
 B1. Nháy chọn hình ảnh cần xóa.
 B2. Nhấn phím Delete
2. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh:
a. Xóa hình ảnh:
Để xóa hình ảnh ta thực hiện thế nào?
Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để chuyển đến vị trí khác.
2. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh:
Các em hãy quan sát
Để thay đổi vị trí của hình ảnh ta thực hiện thế nào?
b. Thay đổi vị trí:
2. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh:
Để thay đổi kích thước của hình ảnh ta thực hiện thế nào?
c. Thay đổi kích thước:
B1. Nháy chọn hình ảnh.
B2.Đưa con trỏ chuột lên nút tròn nhỏ nằm trên cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước hình ảnh.
1. Chọn hình ảnh cẩn chuyển
2. Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt
2. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh:
d. Thay đổi thứ tự của hình ảnh:
Để thay đổi thứ tự của hình ảnh ta thực hiện thế nào?
Chuyển hình ảnh lên trên
Đưa hình ảnh xuống dưới
*Để thay đổi thứ tự hình ảnh ta thực hiện :
B1./Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới ) .
B2./Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt và:
-Chọn Bring to Front rồi chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên lớp trên cùng hoặc Bring Forward để chuyển lên trên một lớp.
-Chọn Send to Back rồi chọn Send to Back để đưa hình ảnh xuống lớp dưới cùng hoặc Send Backward để đưa xuống dưới một lớp.
2. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh:
d. Thay đổi thứ tự của hình ảnh:
Lưu ý:
Các lệnh Bring to Front và Send Backward cũng có trong nhóm Arrange trên dải lệnh Format.
2. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh:
d. Thay đổi thứ tự của hình ảnh:
Em không thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu?
Các tệp hình ảnh và âm thanh
Các đoạn phim ngắn
Bảng và biểu đồ
Một tệp văn bản Word.
Hình ảnh được chèn vào trang chiếu không có tác dụng nào sau đây?
Minh họa trực quan thông tin dạng văn bản
Tăng tính hấp dẫn và sinh động của bài trình chiếu
Tăng mức độ trừu tượng của thông tin cần trình bày
Bổ sung các thông tin khi diễn tả bằng văn bản có thể dài dòng
Em không thể thực hiện những thao tác nào dưới đây với hình ảnh được chèn vào trang chiếu?
Thay đổi kích thước của hình ảnh
Thay đổi vị trí của hình ảnh
Thay đổi thứ tự của hình ảnh
Thay đổi và chỉnh sửa nội dung của hình ảnh
CÂU HỎI:
2. Trình bày cách thay đổi thứ tự của hình ảnh trên trang chiếu?
1. Em hãy trình bày các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu?
3. Trình bày cách xóa, thay đổi vị trí, kích thước của hình ảnh trên trang chiếu?
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Chế độ soạn thảo
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Chế độ sắp xếp
Làm thế nào để chuyển sang chế độ sắp xếp?
Nháy nút lệnh Slide Sorter
Em hãy trình bày về chọn trang chiếu, chọn nhiều trang chiếu?
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Nháy lệnh Slide Sorter để chuyển sang chế độ sắp xếp.
Chọn trang chiếu: Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồng thời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột.
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Chế độ sắp xếp
Làm thế nào để sao chép toàn bộ trang chiếu?
Chọn trang chiếu
Chọn lệnh Copy
Nháy chuột vào vị trí cần sao chép
Chọn lệnh Paste
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Sao chép toàn bộ trang chiếu:
-B1.Chọn trang chiếu cần sao chép
-B2.Chọn lệnh Copy trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home
-B3.Nháy chuột vào vị trí cần sao chép đến (giữa 2 trang chiếu)
-B4.Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard.
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Chế độ sắp xếp
Làm thế nào để di chuyển toàn bộ trang chiếu?
Chọn trang chiếu
Chọn lệnh Cut
Nháy chuột vào vị trí di chuyển đến
Chọn lệnh Paste
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Di chuyển toàn bộ trang chiếu:
-B1.Chọn trang chiếu cần di chuyển
-B2.Chọn lệnh Cut trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home
-B3.Nháy chuột vào vị trí cần di chuyển đến (giữa 2 trang chiếu)
-B4.Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard.
3. Sao chép và di chuyển trang chiếu
Lưu ý:
-Em có thể kéo thả chuột để di chuyển trang chiếu đến vị trí khác.
-Em có thể sao chép hay di chuyển trang chiếu giữa các bài trình chiếu với nhau
Em có thể thực hiện thao tác nào khi hiển thị bài trình chiếu ở chế độ sắp xếp?
Sao chép các trang chiếu ở chế độ sắp xếp
Di chuyển các trang chiếu một cách thuận tiện
Thay đổi thứ tự của hình ảnh
Thay đổi và chỉnh sửa nội dung của hình ảnh
Bài tập:
Tạo bài trình chiếu: bộ sưu tập “động vật hoang dã”.
-a.Sử dụng lệnh New slide và lệnh Layout trong nhóm Slide (trên dải lệnh Home) để tạo một trang tiêu đề bài trình chiếu và các trang nội dung.
-b.Nhập nội dung tiêu đề cho các trang chiếu sao cho nổi bật, dễ đọc trên màu nền trang chiếu.
-c.Sử dụng lệnh Picture trong nhóm images (trên dải lệnh Insert) để chèn các hình ảnh thích hợp vào trang chiếu.
-d.Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh phù hợp.
-e.Sử dụng các lệnh Copy, Cut, Paste để thay đổi thứ tự các trang chiếu phù hợp.
-f.Lưu bài trình chiếu.
CÂU HỎI:
2. Trình bày các bước di chuyển toàn bộ trang chiếu?
1. Trình bày các bước sao chép toàn bộ trang chiếu?
THỰC HÀNH
Bài 1.Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu:
- Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong bài thực hành 6. Chèn thêm 1 hình ảnh về Hà Nội vào trang chiếu thứ nhất (trang tiêu đề).
-Thay đổi vị trí, kích thước và định dạng màu văn bản để tiêu đề nổi bật trên hình ảnh. Kết quả nhận được có thể tương tự như hình SGK.
2.Áp dụng mẫu bố trí 2 cột cho trang chiếu số 3 (Vị trí địa lí). Chèn hình ảnh bản đồ Hà Nội vào cột bên trái. Kết quả có thể tương tự như hình SGK.
THỰC HÀNH
Bài 1.Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu:
3.Thêm các trang chiếu mới với thứ tự và nội dung như sau:
-Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang).
-Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm
+Nằm ở trung tâm Hà Nội.
+Rộng khoảng 12 ha.
+Có Tháp Rùa giữa hồ.
-Trang 6: Hồ Tây
+ Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500 ha)
+Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng.
4.Áp dụng các mẫu bố trí thích hợp và chèn các hình ảnh minh hoạ vào các trang chiếu mới. Kết quả có thể như hình SGK.
5.Trình chiếu, kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa, nếu cần.
THỰC HÀNH
Bài tập:
-Tạo bài trình chiếu: bộ sưu tập “động vật hoang dã”.
-Tạo bài trình chiếu: bộ sưu tập “các loài hoa đẹp”.