Lĩnh vực phát triển nhận thức (Toán)
Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng.
Nhận biết chữ số 7

Gv dạy: Trần Thị Mỹ Loan
Ngày dạy: 28/12/2018
Ôn số lượng trong phạm vi 6
6
4
5
5
6
7
7
5
6
7
5
6
Dạy trẻ đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
7
Trẻ luyện tập
7
7
Trò chơi
1. Trò chơi: về đúng nhà kho
2. Trò chơi: Bé thông minh
Kết thúc