Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 1
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 2
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 3
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 3/18/2016 3:44:23 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 77 | Lần xem: 1 | Page: 8 | FileSize: 3.05 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started, Tiếng Anh 6. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6/unit-11-our-greener-world-lesson-1-getting-started.hxij0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Our green world
a, Read the conversation again and complete the following sentences.
1, Nick is going __________________ tomorrow.
2, The green shopping bag is__________ . The materials of the bag are _________
3, People can buy the bag at _______________.
4, Mi wants to buy__________ bag for her mum.
5, Nick thinks that Mi’s ‘green’ because she is____________.
on the picnic
reusable
natural
the check-out
a reusable
cycling
b, Based on the ideas in the conversation, match the first half….
2, There are a lot of environmental problems today. Write each…
soil pollution
deforestation
water pollution
noise pollution
air pollution
5, Match the causes in column A with the effects in column B