Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 1
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 2
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 3
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 4/28/2017 10:26:47 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 6 | Lần xem: 1 | Page: 32 | FileSize: 8.10 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started, Tiếng Anh 6. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến đọc giả thư viện Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started thuộc danh mục Tiếng Anh 6 được giới thiệu bởi bạn hoa lê thị đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Tiếng Anh 6 , có 32 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách mới) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo WELCOME TO OUR CLASS English 6 CHECKUP Choose the correct words: You must meet Anna, tiếp theo là I am sure you _____ like her, kế tiếp là ( will/ won’t) 2, bên cạnh đó Ann______ come to the party tonight because she is busy, tiếp theo là (might/ might not) will might not G R E O G E N A B SHARK ATTACK “ go green” means: to do more to protect nature and the environment Saturday, March 28 th,2015 Week: 30 Period 89 Unit 11: Our

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6/unit-11-our-greener-world-lesson-1-getting-started.fvtt0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


WELCOME TO OUR CLASS
English 6
CHECKUP
Choose the correct words:
You must meet Anna. I am sure you _____ like her.( will/ won’t)

2. Ann______ come to the party tonight because she is busy.(might/ might not)
will
might not
G

R
E
O
G
E
N
A
B
SHARK ATTACK
“ go green” means: to do more to protect nature and the environment
Saturday, March 28 th,2015
Week: 30
Period 89
Unit 11:
Our Greener World
Lesson 1: Getting Started
Let’s ‘ go green’!
Week: 30
Period: 89
Unit 11:Our Greener World
Lesson 1: Getting Started
1. VOCABULARY:
-reusable (adj)
: tái sử dụng
-plastic(n)
: nhựa
-natural material(n)
: vật liệu tự nhiên
-environment (n)
: môi trường
- air pollution(n)
:ô nhiễm không khí
-deforestation(n)
: sự phá rừng
Matching
A
B
1.reusable
2.plastic
3.natural material
4.environment
5.air pollution
6.deforestation
a) môi trường
b) tái sử dụng
c) ô nhiễm không khí
d) sự phá rừng
e) nhựa
f) vật liệu tự nhiên
1.Who are they?
They are Mi and Nick.
2. Where are they?
They are at the supermarket.
3. What might they be talking about?
They might be talking about “ going green”.
Complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.
1. Nick is going __________________ tomorrow.
2. The green shopping bag is _________________. The
materials of the bag are __________________.
3. People can buy the bag at __________________.
4. Mi wants to buy __________ bag for her mum.
5. Nick thinks that Mi’s ‘green’ because she’s_________.
a/ Read the conversation again and complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.
1. Nick is going __________________ tomorrow.
2. The green shopping bag is _________________. The
materials of the bag are __________________.
3. People can buy the bag at __________________.
4. Mi wants to buy __________ bag for her mum.
5. Nick thinks that Mi’s ‘green’ because she’s_________.
on a picnic
reusable
natural
the check- out
a
cycling
b/Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.
c/ Find these expressions in the conversation. Check what they mean
I understand
-to introduce a new subject for consideration
-to give further information
- “ no” or “no problem”
1. I see
2. By the way
3.Not at all
d/ Find each blank with a suitable expression.
I see By the way Not at all
A: It works like this.
B: Oh, ________.
I see
2. A: Are you tired?
B: _____________.
Not at all
3. A: What are you going to do this weekend?
B: I’m going to a birthday party. __________,what do you think about this dress?
By the way
2/ There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the pictures.
1
2
3
8
7
6
4
5
Lucky number
deforestation
What do the pictures talk about?
LUCKY NUMBER
-Congratulations !
You get 2 points for your group
LUCKY NUMBER
-Congratulations !
You get 2 points for your group
air pollution
What do these pictures tell us about?
Lucky number
noise pollution
What do the pictures talk about?
water pollution
What do these pictures tell us about?
What do these pictures tell us about?
soil pollution
2/ There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the pictures.
soil pollution
deforestation
water pollution
noise pollution
air pollution
3/ Now,listen, check and repeat the answers.
-to make Sth/ Sb do Sth
làm gì
Ex:Water pollution makes fish die.
-to cause Sth
nguyên nhân gì
Ex:Deforestation causes floods.
4/ Match the causes in column A with the effects in column B.
5. Game: Which group is the winner?
Make groups of six.
As a class, choose one environmental problem in 2.
In five minutes, write down as many effects of the problem as possible.
After five minutes, one member from each group runs quickly to the board and writes the effects.
The group with the most effects wins!
HOMEWORK
-Learn vocabulary by heart.
- Prepare: “ A closer look 1”
Week:30
Period:89
Unit 11:Our Greener World
Lesson 1: Getting Started
1. VOCABULARY:
-reusable (adj)
: tái sử dụng
-plastic(n)
: nhựa
-natural material(n)
: vật liệu tự nhiên
: môi trường
-environment (n)
- air pollution(n)
:ô nhiễm không khí
-deforestation(n)
: sự phá rừng
1.aKey:
1.on a picnic 2.reusable; natural
3. the check-out
4. a
5.cycling
1.bKey:
1.B
2.C
3.a
1.C Key:
1.I understand
2.Used to introduce a new subject for consideration or to give further information
3. “ no problem”
1.dKey:
1.I see
2. Not at all
3. By the way
2.Key:
1.soil pollution
2.deforestation
3.water pollution
4.noise pollution
5.air pollution
4.Key:
1.B 2.D
3.E 4.C
5.A
Homework
- Learn vocabulary by heart.
- Prepare: “ A closer look 1”
Thanks for your listening.