Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 1
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 2
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 3
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới

Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started

Đăng ngày 4/1/2016 9:10:52 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 77 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 4.19 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started, Tiếng Anh 6. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6/unit-11-our-greener-world-lesson-1-getting-started.f60j0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Anh 6


UNIT 10: OUR GREENER WORLD
LESSON 1: GETTING STARTED
Reusable (adj): có thể sử dụng lại được
A loaf of bread (n): một ổ bánh mì
Natural material (n) chất liệu thiên nhiên
Environment (n): môi trường
Deforestation (n): sự phá rừng
Soil pollution (n): ô nhiễm đất
Flood (n): lụt lội
I. VOCABULARY
1. Listen and read
1. Nick is going
a) Complete the sentences:
tomorrow.
2. The greener shopping bag is
.The materials
of the bag are
3. People can buy the bag at
4.Mi want to buy
bag for her mum.
5. Nick thinks that Mi’s ‘green’ because she’s
on a picnic
reusable
natural
the check- out
a reusable
recycling
b) Matching:
c) Find these expressions in the conversation. Check what they mean:
1. I see
2. By the way
3. Not at all
d) Fill each blank with a suitable conversation
1. A: It works like this
Oh,
2. A: Are you tired?
B: Not at all
3. A: What are you going to do this week?
B: I’m going to a birthday party.
What do you think about this dress?
I see
By the way
2. Write each problem in the box under the picture:
1. Soil pollution
2. Deforestation
3. Water pollution
4. Noise pollution
5. Air pollution
I. Matching
- Prepare “ A Closer Look 1”
- Learn words
- Choose one environmental problem. Write as many effects of the problem
Homework: