Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 1
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 2
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 3
  • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started

Đăng ngày 3/18/2017 9:20:02 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 318 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 6.22 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started, Tiếng Anh 6. .

http://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6/unit-11-our-greener-world-lesson-1-getting-started.5xns0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Anh 6


Friday, March, 17th 2017
Teacher: Tran Hong Anh
Which day is the World Environment Day?
On 5 June
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
LESSON 1: GETTING STARTED
reusable
natural materials
green
air pollution
a, Read the conversation again and complete the following sentences.
1, Nick is going _____________ tomorrow.
2, The green shopping bag is__________ . The materials of the bag are _________
3, People can buy the bag at
4, Mi wants to buy__________ bag for her mum.
5, Nick thinks that Mi’s ‘green’ because she is____________.
on the picnic
reusable
natural
the check-out
a reusable
cycling
b, Based on the ideas in the conversation, match the first half….
2. There will be less air pollution if more people cycle.
3. If people use reusable bags for shopping, they will help the environment.
If S + V + O, S + will/won’t + V + O.
Use: it’s a real condition which be used to describe the actions might happen in the future.
This is a type of conditional sentences: type 1:
NOTES:
S
V
O
S
V
O
Example:
If I have money, I will buy a new house.
c) Find these expressions in the conversation. Check what they mean:
1. I see
2. By the way
3. Not at all
I see = I understand.
By the way = Used to introduce a new subject for consideration or to give further information.
Not at all = Used to say “no” or “not” strongly (can also be used to mean “no problem”).
d) Fill each blank with a suitable conversation:
1. A: It works like this.
B: Oh,
2. A: Are you tired?
B:
3. A: What are you going to do this weekend?
B: I’m going to a birthday party.
What do you think about this dress?
I see
Not at all
By the way,
2. Write each problem in the box under the picture:
air pollution
water pollution
deforestation
noise pollution
soil pollution
1.
2.
3.
4.
5.
5, Match the causes in column A with the effects in column B
SUMMARY
STRUCTURES:
conditional sentence type 1
to make sth/sb do sth.
to cause sth.
Talk about environmental problems’ effects.
Homework
- Choose one environmental problem and write as many effects of the problem as possible.
- Prepare lesson 2: A closer look 1.