NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO
Tới dự tiết học môn Toán
CỦA HỌC SINH LỚP 6A1
Trò chơi : Trúng số
Luật chơi :
+ Trên màn hình có 6 số. Ẩn sau mỗi số là một câu hỏi và một số đặc biệt mang phần quà may mắn.
+ Em hãy chọn một số và trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng em sẽ nhận được phần thưởng của cô. Nếu trả lời sai phải nhường quyền trả lời cho bạn khác.
+ Thời gian suy nghĩ mỗi câu là 10 giây.

Trò chơi : Trúng số
1
6
5
4
3
2
Câu hỏi số 1 :
Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khẳng định sau :
Qua hai điểm phân biệt A và B, chỉ vẽ được duy nhất một….. …………………..đi qua hai điểm đó.

Đường thẳng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 2 :
Hình vẽ là biểu diễn của……….
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
A
x
Tia
Câu hỏi 3:
Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?
a) Mỗi đoạn thẳng xác định một độ dài.
b) Đoạn thẳng không bị giới hạn
hai đầu mút.
Đ
S
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 4 : Đoạn thẳng AB dài ?cm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
1cm
ĐS: 4cm
Câu hỏi 6 : Gọi M là điểm nằm giữa A và B. Cho AM=2cm, MB=3cm. Hỏi AB=?cm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Trả lời:
Do M là điểm nằm giữa A và B nên:
AM+MB=AB
+ 3 = AB
Hay AB = 5cm.
CHÚC MỪNG
Tiết 11:
Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Phân công công việc
Nhóm 1 +2 : Vẽ tia Ox. Vẽ đoạn OM sao cho OM = 3cm. (Sử dụng thước thẳng và compa)
Nhóm 3 : Vẽ tia Ox. Lấy hai điểm M, N sao cho OM=2cm, ON=3cm.
Nhóm 4: Tìm hiểu về ứng dụng vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài cho trước trong thực tế.
1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài 2 cm
Cách vẽ:
Đặt cạnh thước trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia.
VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài 2 cm
Cách vẽ:
Đặt cạnh thước trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia
Vạch số 2 cm của thước sẽ cho ta điểm M
Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng cần phải vẽ
M
.
1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài 2 cm
Cách vẽ:
Đặt cạnh thước trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia
Vạch số 2 cm của thước sẽ cho ta điểm M
Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng cần phải vẽ
M
.
2 cm
VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng chỉ vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a ( đơn vị độ dài)
1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ 2: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM=2cm bằng compa.
VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
.
M
*Sử dụng compa
VD1:
Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng chỉ vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a ( đơn vị độ dài)
Vẽ tia Ox bất kỳ .
Đặt 2 đầu compa trùng với 2 mút của đoạn thẳng 2cm
Giữ độ mở của compa.Đặt một mũi của compa trùng với điểm O .
Mũi kia cho ta mút M.
OM là đoạn thẳng phải vẽ.
VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
Ví dụ: Trên tia Ox, hãy vẽ hai đoạn thẳng OM và ON biết OM = 2cm, ON = 3cm. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
.
.
M
N
Nhận xét: Trên tia Ox, nếu 0 < OM < ON thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia
VD1:
Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng chỉ vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a ( đơn vị độ dài)
VD 2
3cm
2cm
nhận xét về vị trí của 3 điểm O , M , N ?
Điểm M nằm giữa hai điểm O và N .
Vì : OM = 2 cm < ON = 3 cm
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 53/124/SGK
Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN
Giải
Trên tia Ox, OM < ON nên M nằm giữa hai điểm O và N
=> OM + MN = ON
3 + MN = 6
MN = 6 - 3 = 3cm
Vậy OM = ON ( = 3cm)
?
x
O
A
B
5 (cm)
2 (cm)
8 (cm)
C
(*) Trên tia Ox, OB = 5cm < OC = 8cm ,
nên điểm B nằm giữa O cà C
ta có OB + BC = OC
2 + AB = 5
BC = 8 – 5 = 3 cm
(*) Trên tia Ox, OA = 2cm < OB = 5cm ,
nên điểm A nằm giữa O và B
ta có OA + AB = OB
AB = 5 – 2 = 3 cm
vậy BC = 3 cm
vậy AB = 3 cm
Bài 154 / 124 Sgk
Bài 54 / 124 Sgk
(*) Trên tia Ox, OB = 5cm < OC = 8cm ,
nên điểm B nằm giữa O cà C
ta có OB + BC = OC
BC = 8 – 5 = 3 cm
5 + BC = 8
Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài cho trước
Vẽ một đoạn thẳng trên tia
Vẽ hai đoạn trên một tia
Trên tia Ox xác định duy nhất điểm M sao cho OM=a (đvđd)

Trên tia Ox, nếu
0 < OM < ON thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
+ Bài tập: Làm hết các bài tập trong SGK và SBT.
Hướng dẫn về nhà
+ Học thuộc: 2 nhận xét/ SGK /122, 123.