Đề tài: Đo các đối tượng đo có độ dài khác nhau bằng một đơn vị đo
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đối tượng: Lớp 5 tuổi B
TRÒ CHƠI
Đoạn đường màu đỏ có chiều dài bằng
mấy lần chiều dài hình chữ nhật?
A: 3

C: 5

C: 5
B: 4
Đoạn đường màu vàng có chiều dài bằng mấy lần chiều dài hình chữ nhật?
C: 5
B: 6
A: 7
A: 7
7
Đoạn đường màu xanh có chiều dài bằng mấy lần chiều dài hình chữ nhật?
C: 6
A: 4
B: 5
C: 6
6
Đoạn đường màu đỏ có chiều dài bằng
mấy lần chiều dài hình chữ nhật?
A: 3

C: 5

C: 5
B: 4
5
6
Đoạn đường màu đỏ ngắn nhất:
A: 3 thước đo

B: 4 thước đo

C: 5 Thước đo