TRƯỜNG THCS –THPT NGÔ GIA TỰ
RUNG
CHUÔNG
VÀNG
Rung chuông vàng
NGOÂ GIA TÖÏ HIGH SCHOOL
Toå Anh- Ngheä thuaät
trân trọng kính chào quý thầy cô
cùng các em học sinh khối 12
Luaät chôi
Noäi dung “ Rung chuoâng vaøng” goàm 40 caâu hoûi thuoäc caùc lónh vöïc trong tieáng Anh:
Ngöõ aâm ( Pronunciation) : 5 caâu
Töø vöïng ( Vocabulary) : 7 caâu
Ngöõ phaùp vaø caáu truùc (Grammar- Structure) : 15 caâu
Kyõ naêng giao tieáp ( Speaking skill) : 3 caâu
Vieát ( Writing) : 10 caâu
Luaät chôi
Thí sinh traû lôøi vaøo baûng theo caùc ñaùp aùn A, B, C hoaëc D. Ttraû lôøi ñuùng, thí sinh ñöôïc tieáp tuïc ngoài treân saøn thi ñaáu. Traû lôøi sai, thí sinh seõ bò loaïi ra khoûi voøng thi. Thí sinh coøn laïi cuoái cuøng laø ngöôøi xuaát saéc nhaát.
Trong tröôøng hôïp coù hôn 2/3 thí sinh bò loaïi khi troø chôi chöa keát thuùc, seõ coù 1 phaàn cöùu trôï do thaày coâ thöïc hieän. Soá löôïng thí sinh ñöôïc cöùu phuï thuoäc vaøo laù thaêm maø thaày coâ choïn. Thò sinh ñöôïc vaøo chôi tieáp sau cöùu trôï theo quy luaät “Loaïi sau- vaøo tröôùc”
3
2
1
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 1: PRONUNCIATON
Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the followings:
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Động từ có quy tắc thêm –ed được phát âm như sau:

3. /d/: sau các âm còn lại.
1. /id/: sau âm t,d. Ví dụ: waited
2. /t/ sau những phụ âm vô thanh (trừ âm t), gồm : P - C - CH – K - S - SH - X
Phi công chở khách sao s(h)ay xỉn
3
2
1
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 2: PRONUNCIATON
Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the followings:
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cách phát âm –s/-es:
3. /z/: sau các âm còn lại.
/ -iz / khi tận cùng là :
X - S - CH - Z - GE - CE - SE - SH
2. /- s/ khi tận cùng là :
P - F - C – GH - T - K - PH
Phảng fất còn ghi tình không phai
3
2
1
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 3: PRONUNCIATON
Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the followings:
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5
4
3
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 4: GRAMMAR
The participants always take part ______ sports events with great enthusiasm.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5
4
3
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 5: GRAMMAR
Western women are more _______ than Asian women.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7
6
5
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 6: GRAMMAR
…….. it rains, all the trees won’t be grown.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7
6
5
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 7: GRAMMAR
Linh`s learning English ________ she can study in Australia.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
8
7
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 8: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Don’t make noise. My father ________ with his friends.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
8
7
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 9:GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Had I seen the film last night, I _______ you about it now.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
If clauses
11
10
9
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 10: GRAMMAR
You can borrow______books as you want.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11
10
9
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 11: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
I think you _________ better go out and have some fresh breath every morning.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
13
12
11
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 12: WRITING
It was an excited football match:
Each sentence has four underlined words or phrases marked ( A, B, C or D ). Choose the words or phrases that are not correct in Standard English :
Vietnam beat Thailand three nil.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
13
12
11
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 13: GRAMMAR
Mary ________ with her friends in an apartment in Hanoi since last Sunday.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
is living
15
14
13
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 14: PRONUNCIATON
Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the followings:
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
15
14
13
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 15: GRAMMAR
I’ve never seen________before.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
17
16
15
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 16: GRAMMAR
If I had worked harder at school, ______________ .
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
17
16
15
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 17: GRAMMAR
Could you please open the window ?
Choose one option A, B, C or D corresponding to the sentence which has the same meaning as the original one
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19
18
17
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 18: WRITING
That is the man who daughter won the
Each sentence has four underlined words or phrases marked ( A, B, C or D ). Choose the words or phrases that are not correct in Standard English :
first prize in the English Speaking Contest.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19
18
17
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 19: GRAMMAR
Long`s lived in the capital for seven years, ________ ?
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
20
19
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 20: GRAMMAR
Lan: I want to pass the final exam.
Mai: ________ .
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22
21
20
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 21: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
How I wish I ________ such a good chance before !
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23
22
21
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 22: GRAMMAR
At first I found it difficult _______on the left - hand side of the road.
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23
22
21
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 23: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
He did his job ________ .
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25
24
23
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 24: GRAMMAR
Choose the sentence which has the closest meaning to the original one :
The last time I went to the museum was a year ago.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25
24
23
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 25: WRITING
George has not completed the assignment
Each sentence has four underlined words or phrases marked ( A, B, C or D ). Choose the words or phrases that are not correct in Standard English :
yet, and Maria hasn’t neither.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Explaination for the question 25
26
25
24
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 26: SPEAKING
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Mike : I’ve got a cold.
Susan : _______________ .
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28
27
26
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 27: GRAMMAR
Choose the sentence which has the closest meaning to the original one :
He asked me: “What time is it?”
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
QUESTION 27. REPORTED SPEECH
He asked me: “What time is it?”
was
What time it was.
S
V
28
27
26
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 28: WRITING
I’m looking forward to see you
Each sentence has four underlined words or phrases marked ( A, B, C or D ). Choose the words or phrases that are not correct in Standard English :
two again in two weeks’ time.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
giới từ  + V-ing
looking forward to + V-ing : Mong đợi
29
28
27
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 29: WRITING
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
We are going to ________ .
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
QUESTION 29: CAUSATIVE FORMS
have/ get something done (Ved/3)
2. have someone do
get someone to do
my car
repaired
my hair
cut ( cột 3)
Peter
repair
have
get
Mary
cut ( cột 1) my hair
31
30
29
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 30: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
My father has decided to ______smoking because it’s harmful to his health.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
31
30
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 31: PRONUNCIATION
Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the followings:

Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
h câm
32
31
30
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 32: VOCABULARY
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
A plan has been _____for Vietnam to host the Asian Sport Games at some point in the future.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Unit 13
34
33
32
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 33: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
I remember _________ him $100 when I met him last week.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Động từ theo sau là to –inf và -ing
V 1
V 2
Mẹo
Remember to -inf
I remember V-ing
Câu mệnh lệnh
Câu khác
34
33
32
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 34: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
If I were you, I advised her _________the new teaching method.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4 Động từ:
V 1
V1 + O + to-inf
V1 + V-ing
V 1
36
35
34
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 35: WRITING
Dinosaurs became extinct millions years ago
Each sentence has four underlined words or phrases marked ( A, B, C or D ). Choose the words or phrases that are not correct in Standard English :
Because of the earth’s climate changed drastically.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
because
S V
B
36
35
34
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 36: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Don’t speak anything unless you ________ by that man.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
37
36
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 37: VOCABULARY
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
He went to the cinema _____he had done his homework.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
37
36
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 38: GRAMMAR
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
The road is _____.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
39
38
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 38: SPEAKING
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
Peter: Should we use solar energy to protect the environment?
Tom:_____________________________
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
39
38
TRƯỜNG THCS - THPT NGÔ GIA TỰ
QUESTION 40: WRITING
Choose A, B, C or D that best completes the unfinished sentence :
The more you try , _______.
Heát giôø
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Chaân thaønh caûm ôn
QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM
Ñaõ tham döï chöông trình
D�nh cho khỏn gi?