This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
Chào quý cô giáo và các em
Bài cũ :
Tiết trước thủ công chúng ta học bài gì ?
Thứ …. ngày …..tháng 2 năm 2020
Môn : Thủ công.
BÀI: ĐAN NONG MỐT (Tiết 1)
KIỂM TRA DỤNG CỤ HỌC TẬP CỦA HS
HĐ1: XEM VÀ NHẬN XÉT.
1. Hãy nêu cách kẻ, cắt giấy thành các nan đan?
2, Hãy nói cho nhau nghe về cách đan nong mốt?
HĐ 2: BÀY CÁCH ĐAN NONG MỐT.
B­ước 1: Kẻ, cắt giấy thành các nan đan
a. Cắt 9 nan dọc
b. Cắt 7 nan ngang
c.Cắt 4 nan dán nẹp xung quanh
9 ô
Bước 1: Kẻ, cắt giấy thành các nan đan
Bước 2: Đan nong mốt
Bước 1: Kẻ, cắt giấy thành các nan đan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bước 2: Đan nong mốt (theo cách đan nhấc một nan, đè một nan; đan xong mỗi nan ngang cần dồn cho khít ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bước 2: Đan nong mốt : ( theo cách đan nhấc một nan, đè một nan; đan xong mỗi nan ngang cần dồn cho khít ).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
2
1
4
9 ô
9 ô
Bước 1: Kẻ, cắt các nan đan
Bước 2: Đan nong mốt (theo cách đan nhấc một nan, đè một nan; đan xong mỗi nan ngang cần dồn cho khít ).
Dán nẹp xung quanh tấm nan.
Một số sản phẩm mẫu
9 ô
9 ô
Bước 1: Kẻ, cắt các nan đan
Bước 2: Đan nong mốt (theo cách đan nhấc một nan, đè một nan; đan xong mỗi nan ngang cần dồn cho khít ).
Dán nẹp xung quanh tấm nan.
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HS
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP