Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 5/20/2015 3:30:46 PM | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 6.41 M | File type: xvl
0 lần xem

bài giảng Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Tập đọc 3. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-29-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.5x59zq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 86 LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC LUYỆN ĐỌC
Ảnh minh họa:
LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Tập đọc:

Gĩư gìn dân chủ,/ xây dựng nước nhà,/ gây đời sống mới,/ việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công.// Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khoẻ/ là cả nước mạnh khoẻ.//

Vậy nên/ luyện tập thể dục,/ bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước.// Việc đó không tốn kém,/ khó khăn gì.// Gái trai,/ già trẻ ai cũng nên làm/ và ai cũng làm được.// Ngày nào cũng tập/ thì khí huyết lưu thông,/ tinh thần đầy đủ,/ như vậy là sức khoẻ.//

Tôi mong đồng bào ta/ ai cũng gắng tập thể dục.// Tự tôi,/ ngày nào tôi cũng tập.//

Ngày 27- 3- 1946

Hồ Chí Minh

Tập đoc LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC (trích) Luyện đọc:
LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi - gây - khó khăn - lưu thông Đọc từng đoạn:
Đọc từng đoạn trước lớp Bµi chia ra lµm 3 ®o¹n: §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn c¶ n­íc m¹nh khoÎ. §o¹n 2: VËy nªn …nh­ vËy lµ søc khoÎ. §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. Luyện đọc:
- Dân chủ: - Bồi bổ: - Bổn phận: - Khí huyết: - Lưu thông: - lưu thông - khó khăn - gây T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc Luyện đọc câu văn:
LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi - gây - khó khăn - lưu thông - Lưu thông: - Khí huyết: - Bổn phận: - Bồi bổ: - Dân chủ: * Luyện đọc câu văn:

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

Đọc theo nhóm:
- Đọc từng đoạn theo nhóm 3. - Thi đọc giữa các nhóm trước lớp. - Đọc đồng thanh. TÌM HIỂU BÀI
Câu 1:
1/ Søc khoÎ cÇn thiÕt nh­ thÕ nµo trong x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc? - Søc khoÎ gióp ta gi÷ g×n d©n chñ,x©y dùng n­íc nha, g©y ®êi sèng míi. ViÖc g× còng cÇn cã søc khoÎ míi thµnh c«ng. TÌM HIỂU BÀI Tìm hiểu bài:
* Sức khoẻ rất cần thiết Việc gì cũng cần có sức khoẻ.

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

* Luyện đọc câu văn: - lưu thông - khó khăn - gây LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Câu 2:
2/ V× sao tËp thÓ dôc lµ bæn phËn cña mçi ng­êi d©n yªu n­íc? - Vì mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, mỗi một - người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ. Tìm hiểu bài:
* Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ. T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc - gây - khó khăn - lưu thông * Luyện đọc câu văn:

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

Việc gì cũng cần có sức khoẻ. * Sức khoẻ rất cần thiết Câu 3:
3) Em sẽ làm gì sau khi học bài lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ? - Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục. Câu hỏi và trả lời:
* ViÖc luyÖn tËp thÓ dôc cã khã kh¨n kh«ng? Nh÷ng ai lµm ®­îc viÖc nµy? -ViÖc luyÖn tËp thÓ dôc, båi bæ søc khoÎ kh«ng tèn kÐm vµ kh«ng khã kh¨n. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu lµm ®­îc viÖc nµy. Nội dung:
* Sức khoẻ rất cần thiết Việc gì cũng cần có sức khoẻ.

Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là

cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân

mạnh khoẻ/ cả nước mạnh khoẻ.//

* Luyện đọc câu văn: - lưu thông - khó khăn - gây LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ. * Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước Nội dung: Hiểu được tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ. Luyện đọc lại:
LUYỆN ĐỌC LẠI - 3 học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn của bài - Luyện đọc diễn cảm đoạn.

Gĩư gìn dân chủ,/ xây dựng nước nhà,/ gây đời sống mới,/ việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công.// Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khoẻ/ là cả nước mạnh khoẻ.//

Ảnh minh họa:
Ảnh minh họa:
Quan sát đoạn phim:
CỦNG CỐ
Củng cố:
CỦNG CỐ - DẶN DÒ Nội dung: Hiểu được tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ. Kết thúc: