1
GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
2
KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1: Thế nào là lịch sự, tế nhị?
Câu 2: Tình huống: Tuấn và Quang rủ nhau đi xem ca nhạc. Vào rạp, Tuấn vẫn hút thuốc lá. Quang ghé sát vào tai Tuấn nhắc nhở tắt thuốc lá. Nhưng Tuấn lại trả lời để mọi người xung quanh nghe thấy: “Việc gì phải tắt!”.
Em hãy phân tích hành vi, cử chỉ của Tuấn và Quang trong tình huống trên.
Tiết 12:
Bài 10
TÍCH CÖÏC, TÖÏ GIAÙC TRONG
HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ VAØ TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÕ HOÄI


I. TRUYỆN ĐỌC:
Điều ước của Trương Quế Chi
Trương Quế Chi đang du học tại pháp
Câu hỏi thảo luận:
Câu1: Qua truyện trên, em thấy Trương Quế Chi có suy nghĩ và ước mơ gì?
Câu 2: Để thực hiện ước mơ của mình. Trương Quế Chi đã làm như thế nào?
Câu 3: Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ?
Qua đó em học tập được gì ở Trương Quế Chi?
Câu 1: Qua truyện trên, em Thấy Trương Quế Chi có suy nghĩ và ước mơ gì?
Đáp án: Truong Qu? Chi mo u?c tr? th�nh con ngoan, trị gi?i, ch�u ngoan B�c H? v� tr? th�nh nh� b�o.
Câu 2: Để thực hiện ước mơ của mình.Trương Quế Chi đã làm như thế nào?
Đáp án:
- H?c th?t gi?i
- T?p vi?t van, l�m tho, v? tranh.
- D?ch tho, d?ch truy?n t? ti?ng ph�p ra
ti?ng vi?t.
- T?p nĩi, l�m tho, h�t b?ng ti?ng ph�p.
Câu 3: Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội ?
Đáp án:
- S�ng l?p ra nhĩm ti?ng Ph�p.
- Tham gia c�u l?c b? tho, c�u l?c b? h�i hu?c,
- Tham gia ho?t d?ng D?i.
- Tham gia c�c sinh ho?t t?p th?, c�c ho?t d?ng ? c?ng d?ng d�n cu.
- D?m dang: Dua dĩn em di h?c, gi�p m? n?i tr?
Qua đó em học tập được gì ở Trương Quế Chi?
Đáp án:
- C? g?ng, ki�n trì, vu?t khĩ tranh th? th?i gian h?c t?p v� tham gia c�c ho?t d?ng.
Sinh hoạt lửa trại
Họp nhóm học tập
Hội thi nghi thức Đội
Tham gia hoạt động thể dục thể thao
Ũng hộ đồng bào lũ lụt
Dọn vệ sinh khu dân cư
Chăm sóc, tưới cây tạo môi trường " Xanh - sạch - đẹp
Học sinh nam nữ biểu diễn Võ thuật
TIẾT 12- BÀI 10: TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG
TẬP THỂ VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (TIẾT 1)
Em có ước mơ gì cho tương lai. Em thực hiện ước mơ đó như thế nào?

Mỗi người cần phải có mơ ước,
phải có quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định
để học giỏi và tham gia các hoạt động tập thể
và hoạt động xã hội
22
III.Bài tập a SGK/ 24:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội cũng là cách để làm cho “ học đi đôi với hành ” Theo em đúng hay sai ?
 Đúng
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Tính giờ
Tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội là nhiệm vụ của các bạn làm cán bộ lớp, theo em đúng hay sai ?
 Sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tính giờ
Tích cực tự giác tham gia các hoạt động tập thể,hoạt động xã hội có lợi ích gì cho bản thân?
 Mở rộng sự hiểu biết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tính giờ
Đây là hoạt động gì : Giữ gìn trật tự trị an,cứu trợ đồng bào bị lũ lụt…
 Hoạt động xã hội.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tính giờ

DẶN DÒ
Học bài, chuẩn bị bài tiếp theo ở tiết 2