Khám phá x· héi
Chủ đề: Ngµy 22/12
Đề tài:
TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI
Giáo viên:NguyÔn ThÞ Huª
Lớp mÉu gi¸o lín 2
Tìm hiểu về ngày 22/12
Cho trẻ hát bài "Làm chú bộ đội"
Cô cùng trò chuyện với trẻ về các quân chủng trong quân đội.
ổn định tổ chức, gây hứng thú
Bộ đội bộ binh
Bộ đội không quân
Bộ đội biên phòng
Bộ đội Hải Quân
Hoạt động 2:
Bé tìm hiÓu ngµy 22/12
Duyệt binh
Tặng bằng khen
Văn nghệ chào mừng