Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Biết AC = 4cm, CB = 1cm, AB = 5cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Kiểm tra kiến thức cũ
5 cm
4 cm
1 cm
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm.
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
- Vẽ tia Ox
- Đặt cạnh của thước nằm trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia
Cách vẽ:
- OM là đoạn thẳng cần vẽ.
- Tại vạnh số 2(cm) của thước cho ta điểm M
M
Trên tia Ox ta có thể vẽ được mấy điểm M sao cho OM = 2cm?
2
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm.
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
Trên tia Ox ta chỉ vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = 2cm.
Nhận xét:
Trên tia Ox ta chỉ vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).
2
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ 1:
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
Nhận xét: (SGK – 122)
Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB bất kì. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB
Vẽ đoạn thẳng AB.
Vẽ tia Cx
Đặt compa sao cho hai mũi nhọn trùng với hai điểm A và B. Giữ độ mở của compa không đổi, đặt compa sao cho một mũi trùng với điểm C mũi kia sẽ là điểm D
Cách vẽ:
Vẽ bằng compa
D
2
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ 1:
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
Nhận xét: (SGK – 122)
Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB bất kì. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB
Vẽ đoạn thẳng AB.
Vẽ tia Cx
Cách vẽ:
Cách 1: vẽ bằng compa
D
Cách 2: vẽ bằng thước.
- Đo độ dài đoạn thẳng AB
- Vẽ đoạn thẳng CD bằng số đo vừa đo được trên tia Cx (vẽ theo như vd1).
2
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ :
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
Trên tia Ox, hãy vẽ hai đoạn thẳng OA = 2cm và OB = 3cm. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
2) Vẽ hai đoạn thẳng trên tia:
Trên tia Ox có OA < OB
(2cm <3cm) thì điểm A nằm giữa hai điểm O và B
Giải:
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ :
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
2) Vẽ hai đoạn thẳng trên tia:
Trên tia Ox có OA < OB
(2cm <3cm) thì điểm A nằm giữa hai điểm O và B
?
a
b
Nếu trên tia Ox có OM=a; ON = b ( 0< aNhận xét: Trên tia Ox ,
OM = a ; ON = b, nếu
0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ :
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
2) Vẽ hai đoạn thẳng trên tia:
Trên tia Ox có OA < OB
(2cm <3cm) thì điểm A nằm giữa hai điểm O và B
?
3
5
Trên tia Oy vẽ đoạn thẳng OF = 3cm, OE = 5cm. Hãy cho biết trong ba điểm O, E, F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
Nhận xét: Trên tia Ox ,
OM = a ; ON = b, nếu
0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
Điểm F nằm giữa hai điểm O và E vì trên tia Oy có
OF < OE (3cm < 5cm)
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
HS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
�?ng d?ng c?a v? do?n th?ng khi bi?t d? d�i
Biểu đồ kết quả học tập của lớp 6D
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
�?ng d?ng c?a v? do?n th?ng khi bi?t d? d�i
Bài tập
Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho
OM = 3cm, ON = 6cm.
a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính MN.
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
Lu?t choi : Cú 3 h?p qu� khỏc nhau, trong m?i h?p qu� ch?a m?t cõu h?i v� m?t ph?n qu� h?p d?n. N?u tr? l?i dỳng cõu h?i thỡ mún qu� s? hi?n ra. N?u tr? l?i sai thỡ mún qu� khụng hi?n ra. Th?i gian suy nghi cho m?i cõu l� 15 giõy
HỘP QUÀ MAY MẮN
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học kĩ nội dung bài
BTVN: 54; 56/ 124 SGK Đọc trước nội dung bài trung điểm của đoạn thẳng
Xin chân thành cám ơn
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Hộp quà màu vàng
Khẳng định sau đúng hay sai:
Cú hai do?n th?ng OM v� ON, bi?t OM < ON thỡ di?m M n?m gi?a hai di?m O v� N
Sai
Đúng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hộp quà màu xanh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A. Di?m M n?m gi?a hai di?m E v� N
C. Di?m E n?m gi?a hai di?m M v� N
Nếu EM là tia đối của tia EN thì
B. Di?m N n?m gi?a hai di?m E v� M
Hộp quà màu Tím
Đúng
Sai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hai điểm E và F cùng thuộc tia Ax và
AF < AE thì F nằm giữa hai điểm A và E.
PHẦN QUÀ CỦA EM LÀ:
Mét trµng ph¸o tay!
Hoan hô! Đúng rồi!
Phần thưƯởng của em là: M?t cõy vi?t
Đúng rồi!
Đúng rồi: vì có thể xảy ra trường hợp như hình vẽ sau:
PhÇn thu­ëng cña em lµ:
Một món quà bí mật