KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CHƯƠNG II: CẢM ỨNG
A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNGVẬT
Khí hậu trở lạnh
Kích thích
Chim sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể
Lá cây xếp lại
Cảm ứng của sinh vật là gì?
A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
 Cảm ứng của sinh vật: là phản ứng của sinh vật đối với kích thích.
Cảm ứng của thực vật: là khả năng của thực vật phản ứng lại các kích thích.
Cảm ứng của thực vật gồm: + Hướng động
+ Ứng động
BÀI 23
HƯỚNG ĐỘNG
NỘI DUNG BÀI HỌC
KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
1. Khái niệm
I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
Thí nghiệm
Cây chiếu sáng một phía
Cây để trong tối
Cây được chiếu sáng từ mọi phía
(Hình 23.1 SGK)
Cảm ứng của cây non với điều kiện chiếu sáng
Chiếu sáng từ 1 phía
Tối hoàn toàn
Chiếu sáng mọi phía
Thân cây non hướng về nguồn sáng
Cây non mọc vống lên
và có màu vàng nhạt
Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục.
Điều kiện
chiếu sáng
Phản ứng sinh trưởng của cây non
Ánh sáng
Hình
Hướng động là gì?
1. Khái niệm
 Hướng động (vận động định hướng): là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.
I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
Hướng động dương: Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích
Hướng động âm: Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích
I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
2. Phân loại
Là do tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào ở 2 phía của cơ quan khi có tác động kích thích.
I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG

3. Cơ chế chung
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
Căn cứ vào các tác nhân kích thích, người ta chia hướng động thành những kiểu nào?
Nước
Ánh sáng
Phân bón
1
2
3
4
5
Hướng sáng
Hướng trọng lực
Hướng hóa
Hướng nước
Hướng tiếp xúc
P
Hoàn thành phiếu học tập
1. Hướng sáng
Là sự sinh trưởng của thân cây hướng về phía ánh sáng
Ánh sáng
- Hướng sáng dương: thân cây
- Hướng sáng âm: rễ
Giúp cây tìm nguồn sáng để quang hợp
2. Hướng trọng lực
a
d
c
b
Hình 23.3
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với trọng lực
Trọng lực
- Hướng trọng lực dương: đỉnh rễ
- Hướng trọng lực âm: đỉnh thân
Bộ rễ hướng vào đất để giữ cây và hút nước, chất dinh dưỡng.
3. Hướng hóa
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG
Là phản ứng của cây đối với các hợp chất hóa học
Hóa chất
Rễ cây hướng hóa dương nếu kích thích là dinh dưỡng và hướng hóa âm nếu kích thích là chất độc.
Giúp cây tìm các chất dinh dưỡng
4. Hướng nước
Nước
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG
Là sự sinh trưởng của cây hướng đến nguồn nước
Nước
Rễ cây hướng nước dương
Hấp thu nước cho cây
5. Hướng tiếp xúc
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự tiếp xúc
Vật tiếp xúc
Thân, tua quấn (lá bị biến dạng): hướng tiếp xúc dương.
Giúp cây leo vươn lên
Nước
Ánh sáng
Phân bón
1
2
3
4
5
Hướng sáng
Hướng trọng lực
Hướng hóa
Hướng nước
Hướng tiếp xúc
P
Hướng động có vai trò giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.
KẾT LUẬN

Câu 1: Rễ cây hướng tới vùng đất ẩm thuộc kiểu hướng động nào?
Hướng sáng
Hướng nước
Hướng tiếp xúc
Hướng trọng lực
CỦNG CỐ
A.
B.
C.
D.
Hướng tiếp xúc
Hướng nước
Hướng tiếp xúc
Hướng trọng lực (+)
Hướng sáng (+)
Hướng trọng lực (─)
C
B
D
A
 Hãy sắp xếp các Hình A, B, C, D tương ứng với các kiểu hướng động cho phù hợp.
Câu 3: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:
Hướng sáng
Hướng trọng lực âm
Hướng nước
Hướng tiếp xúc
CỦNG CỐ
A
B
C
D
Hướng sáng
Hướng nước
Hướng trọng lực âm
Hướng tiếp xúc
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ