CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC EM ĐẾN VỚI LỚP HỌC ONLINE
GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ THANH HIỀN
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS NINH BÌNH – BẠC LIÊU

ÔN TẬP: ĐỊNH LÍ TA – LÉT, ĐỊNH LÍ TA LÉT ĐẢO VÀ HỆ QUẢ.
TRƯỜNG THCS NINH BÌNH BẠC LIÊU
GV: HOÀNG THỊ THANH HIỀN
KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu1: Phát biểu định lí Talet và viết các tỉ lệ thức của hình trên.
Câu 2: Phát biểu định lí đảo và hệ quả của định lí Talet. Sau đó viết công thức tổng quát tương ứng.
.
1. Đoạn thẳng tỉ lệ:
Hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỉ lệ với hai đoạn
thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức ............
hay
2. Định lý Talét trong tam giác:
có DE // BC..................
.
3. Định lý Talét đảo
4. Hệ quả của định lý Talét
có ..................
thì............
DE // BC
có DE // BC thì .....................
Tiết 39:Luyện tập định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài tập 1: Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tỉ số của hai đoạn thẳng BB’ và AB trong hình vẽ sau là:
B’C’//BC
Câu 2: Cho hình vẽ, độ dài B’C’=?
A) 4 cm
B) 8 dm
C) 10 cm
D) 8 cm
Tiết 39:Luyện tập định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài tập 1: Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 3: Độ dài x trong hình vẽ là:
A) 8,4
B) 4,2
C) 12,6
D) 10,2
Tiết 39:Luyện tập định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài tập 1: Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 4: Chọn khẳng định đúng cho hình vẽ sau:
Tiết 39:Luyện tập định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài tập 1: Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
II. LUYỆN TẬP:
Dạng 1: Sử dụng đ/lí Talet đảo để chứng minh
hai đường thẳng song song.
BT6aSGK/T62:

Ta có: ( vì )

=> MN//AB( theo đ/lí Talet đảo)
Chú ý:
PM không song song với BC
(vì hay )


Dạng 2: Sử dụng hệ quả của đ/lí Talet để tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh tỉ số bằng nhau.
BT7aSGK/T62:Vì MN//EF
Nên (hệ quả đ/lí Talet)
Hay:
BT10SGK/T63:
a) C/m:
b) Tính SAB’C’ :

Ta có:
mà SAB’C’ = ½ AH’.B’C’
SABC = ½ AH.BC
Do đó :
 SAB’C’ = 7,5(cm2)
III. Bài toán thực tế:
Tiết 39:Luyện tập định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
BB’=1,6m
AB=1m
BC=15m
Bài tập 3:( bài toán thực tế)
m
BC // B’C’
III. Bài toán thực tế:
hay
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
▪ Tìm các tình huống trong thưc tế ể sử dụng kiến thức trong bài học hôm nay giải quyết các tình huống thực tế đó.
Làm bài tập 8b trang 63; 10 trang 63,cách 2; bài tập 13 trang 64.
▪ Xem trước bài tính chất đường phân giác của tam giác.
▪ Xem lại cách vẽ tia phân giác của một góc.
▪ Chuẩn bị thước thẳng có chia khoảng dài 50cm.