GV : PHAN VĂN PHONG – TH & THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN NGỮ VĂN 9
TÓM TẮT CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
TÓM TẮT CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM THƠ
MB: Giới thiệu khái quát
Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm
Trích dẫn đoạn thơ, bài thơ
Nêu nhận xét, đánh giá khái quát về nội dung cơ bản, hình thức nghệ thuật cơ bản
TB:
lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về ND-NT
Phân tích ND 1
Giới thiệu nội dung
Trích dẫn thơ
Phân tích hình thức biểu hiện
Giọng điệu
từ ngữ, hình ảnh…
các biện pháp tu từ…
Phân tích ND 2
Giới thiệu nội dung
Trích dẫn thơ
Phân tích hình thức biểu hiện
Giọng điệu
từ ngữ, hình ảnh…
các biện pháp tu từ…
Phân tích ND 3
Nhận xét, đánh giá
Bài thơ, đoạn thơ nói về điều gì? Ai ? Có gì đáng ngợi ca…
Bài thơ, đoạn thơ rung động người đọc ở phương diện nào…
Đặc sắc giá trị NT
Ngôn từ, Giọng điệu
Thể loại, cách thể hiện
Phong cách tác giả…
KB: Kết luận về giá trị, ý nghĩa của tác phẩm
Nêu giá trị, ý nghĩa Bài thơ, đoạn thơ đối với bạn đọc…
Nêu vị trí Bài thơ, trong sự nghiệp của tác giả, của giai đoạn văn học, trong nền văn học…
Nêu tác dụng ( hay tác động) của bài thơ đối với cuộc sống , xã hội..