GV : PHAN VĂN PHONG – TH & THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN NGỮ VĂN 9
TÓM TẮT CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN
TÓM TẮT CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
MB: Giới thiệu Tác phẩm
Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề
Trích dẫn, nêu vấn đề
Nêu ý kiến, đánh giá khái quát vấn đề
TB: Bàn về giá trị nội dung và nghệ thuật
Trình bày từng nội dung
Nội dung 1
Là gì ? Biểu hiện như thế nào
Phân tích cụ thể
Về nội dung
Lí lẽ
Dẫn chứng
Về nghệ thuật
Lí lẽ
Dẫn chứng
Nội dung 2
Nội dung 3
Nhận xét, đánh giá, bàn luận
Giá trị nội dung
Ý 1…….
Ý 2……
Giá trị nghệ thuật
Thể loại ? Cách thể hiện như thế nào ?...
Nghệ thuật xây dựng nhân vật, kết cấu ?...
Ngôn ngữ nhân vật, ngôn ngữ kể,
Nghệ thuật kể, tả; xây dựng hình tượng ?...
Các yếu tố nghệ thuật khác ( nếu có )...
KB: Đánh giá, khẳng định vấn đề
Giá trị của tác phẩm đối với bạn đọc, cuộc sống, giai đoạn, thời đại…
Khẳng định ý nghĩa, tác dụng….