CÔNG SUẤT
1- Định nghĩa:
Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.
2- Công thức
- P : là công suất
Trong đó : - A: là công. ( J )
- t: là thời gian thực hiện công. ( s )
3- Đơn vị công suất
Đơn vị công suất J/s được gọi là oát, kí hiệu là W.
1W = 1J/s.
1kW (kilô oát) = 1000W.
1MW (mêga oát) = 1000kW = 1000000 W.

Vì cùng cày một sào đất, nghĩa là công thực hiện của trâu và máy cày là như nhau. Nên Công suất của Trâu cày là:
Cho biết
A1 = A2
t1 = 2 h = 120 phút
t2 = 20 phút

So sánh
P1 và P2
BT1: Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?
=> 6P1 = P2 vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.
Từ (1) và (2) ta có:
Bài giải
Công suất của máy cày là
Cho biết
v = 9km/h
F = 200N

Tìm:
a) P = ?
b) Chứng minh rằng P = F.v
a) Trong 1 giờ (3 600s) con ngựa kéo xe đi được đoạn đường s = 9km = 9 000m.
Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s là :
A = F.s = 200.9 000 = 1 800 000 (J)
Công suất của ngựa :
BT2: Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.
a) Tính công suất của ngựa.
b) Chứng minh rằng P = F.v.
Bài giải
b) Công suất :