Trường tiểu học bình lợi trung
Ủy ban nhân dân quận bình thạnh
Giáo viên: nguyễn minh trang
MRVT: CÔNG DÂN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI CŨ
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Em hãy nêu nghĩa của từ công dân.
Hãy đặt một câu có sử dụng từ công dân.

2. Tìm từ đồng nghĩa với công dân.
Đặt một có sử dụng từ ngữ vừa tìm.

3. Tìm từ có chứa tiếng công (công có
nghĩa là không thiên vị). Đặt một câu
với từ vừa tìm được.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Nghĩa của từ công dân?
Công dân là người dân của một nước,
có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước.
Đặt câu:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
2. Những từ đồng nghĩa với công dân, dân, dân chúng, nhân dân.
Đặt câu:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
3. Tìm từ có chứa tiếng công (công có nghĩa là không thiên vị.
- Công bằng, công tâm, công lí,…
Đặt câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ
CÔNG DÂN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
nghĩa vụ
quyền
ý thức
danh dự
gương mẫu
trách nhiệm
bổn phận
Bài tập 1: Ghép từ công dân vào trước hoặc sau
từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
công dân
công dân
công dân
công dân
công dân
công dân
công dân
Bài tập 2: Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với
mỗi cụm từ ở cột B.
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
Bài tập 2: Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với
mỗi cụm từ ở cột B.
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
A
B
QUYỀN CÔNG DÂN
Quyền được đi học.
Quyền được vui chơi.
Quyền được nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc.
Quyền được bầu cử (bỏ phiếu).
Quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng.
Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
NGHĨA VỤ CÔNG AN
Nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm lo ông bà, cha mẹ.
Nghĩa vụ quan tâm, giáo dục.
Ý thức bão vệ môi trường.
Ý THỨC CÔNG DÂN
Quyên góp tập, sách ủng hộ các đồng bào bão lụt.
Đền Hùng (Phú Thọ)
Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ tại đồn 308 tại Đền Hùng (10/1954)
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước."
Bài tập 2: Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với
mỗi cụm từ ở cột B.
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
Bài tập 3: Dựa vào nội dung câu nói của
Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng
nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy
nước.” Em hãy viết một đoạn văn khoảng
5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi
công dân.
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
Bài văn của học sinh năm trước.
Đất nước Việt Nam là Tổ quốc của chúng ta. Đó là nơi ta sinh ra, lớn lên. Vì từ xưa các Vua Hùng đã có công dựng nước nên mỗi người công dân phải có trách nhiệm giữ lấy nước. Gương mẫu, danh dự, ý thức của mỗi công dân lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Kiên quyết chống giặc ngoại xâm. Quyết chí làm cho non sông tươi đẹp hơn và có thể bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Em sẽ đóng góp một phần nhỏ là công học tập của chúng em.
TRÒ CHƠI

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
1
2
3
CÂU 1: Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước là gì?
a) Quyền công dân
b) Ý thức công dân
c) Trách nhiệm công dân
CÂU 2: Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi gọi là gì?
a) Nghĩa vụ công dân
b) Danh dự công dân
c) Quyền công dân
CÂU 3: Điều mà pháp luật hay đọa đức bắt buộc người dân phải là với đất nước, đối với người khác được gọi là gì?
a) Nghĩa vụ công dân
b) Bổn phận công dân
c) Gương mẫu công dân
- Xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Nối câu ghép
bằng quan hệ từ.
DẶN DÒ
CHÚC CÁC EM CÓ NHỮNG
NGÀY NGHỈ VUI VẺ.
NHƯNG ĐỪNG QUÊN ÔN
TẬP NHÉ!