Ring Golden Bell
3
2
1
Ring golden bell
Question 1
Choose the correct answer
Key : A. is
Timestarts
Time is up
It ____ English that the man is learning.
A. is B. was C. were D. had been
3
2
1
Question 2
Ring golden bell
Choose the correct answer
Key : C. that
It was the book _____ the woman gave him.
A. who B. which C. that D. why
Timestarts
Time is up
3
2
1
Question 3
____ the postcard that she sent her friend.
A. It is B. It was C.That is D. This is
Key : B. It was
Time starts
Time is up
Ring golden bell
Choose the correct answer.
5
4
3
Question 4
____________ Hoa borrowed from Long.
A.It was the book B. It was the book that
C.It is the book that D. It is the book what
Key : B. It was the book that
Time starts
Time is up
Choose the correct answer.
Ring golden bell
5
4
3
Question 5
_________________ the little boy greeted in a strange language.
A. It was his grandfather who B. It was his grandfather whom
C. It was his grandfather that D. All are correct
Timestarts
Time is up
Key : D. All are correct
Choose the correct answer.
Ring golden bell
7
6
5
Question 6
_____________ the pedestrian asked a lot of questions.
A. It was the policeman whom B. It is the policeman who
C. It is the policeman that D. It is the policeman whom
Key: A. It was the policeman whom
Time
starts
Time is up
Ring golden bell
Choose the correct answer.
7
6
5
Question 7
Time starts
Time is up
______ the dog barked at.
A. The stranger B. It was the stranger who
C. It was the stranger whom D. B&C
Key: D. B&C
Ring golden bell
Choose the correct answer.
9
8
7
rung chuông vàng
Câu hỏi 8
Lịch Sử
Quốc gia cổ đại nào đã sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c ban đầu gồm 20 chữ, sau là 26 chữ cái mà ngày nay chúng ta vẫn đang dùng?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
A. Ấn Độ B. Hi Lạp, Rôma C. Ai Cập. D. Trung Quốc
Đáp án: B. Hi Lạp, Rôma
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Lịch Sử
9
8
7
rung chuông vàng
Câu hỏi 9
Hóa học
Hóa học
Kim cương và than chì đều được tạo nên từ nguyên tố hóa học nào ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Canxi B. Nhôm
C. Sắt D. Cacbon
Đáp án: D. Cacbon
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
11
10
9
rung chuông vàng
Câu hỏi 10
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Answer the question:
Who is the headmaster of our school ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: Mr Hau
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
11
10
9
rung chuông vàng
Câu hỏi 11
Nghệ thuật
Tượng phật bà Quan Âm nghìn mắt
nghìn tay ở chùa Bút Tháp - Bắc Ninh
thuộc loại hình nghệ thuật nào?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
A. Kiến trúc B. Trang trí
C. Điêu khắc D. Chạm khắc
Đáp án: C . Điªu kh¾c
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Nghệ thuật
Tượng phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
(chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)
12
11
10
rung chuông vàng
Câu hỏi 12
Văn Học
Văn Học
Văn bản “ Vọng Lư Sơn Bộc Bố” của tác giả nào?
Đáp án:
Lý Bạch
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
14
13
12
rung chuông vàng
Câu hỏi 13
Thể dục
Thể dục
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: C. 16
Đại hội thể thao châu Á ( Á vận hội) đang tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) là đại hội lần thứ bao nhiêu?
A. 14 B. 15
C. 16 D. 17
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
14
13
12
rung chuông vàng
Câu hỏi 14
Tiếng Anh
Choose the best answer:
Professor Ngo Bao Chau is the best at ..
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Math B. English.
C. Physics. D. Literature
Đáp án: A. Math
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Tiếng Anh
16
15
14
rung chuông vàng
Câu hỏi 15
Lịch Sử
Nhà Lý dời đô về Thăng Long năm nào?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: 1010
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Lịch Sử
16
15
14
rung chuông vàng
Câu hỏi 16
Công nghệ
Để phân biệt kim loại đen và kem loại màu người ta dựa vào:
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
A. Màu sắc của kim loại
B. Thành phần nguyên tố Fe có
trong vật liệu
C. Độ biến dạng của vật liệu khi
có lực tác động
Đáp án: B
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Công nghệ
18
17
16
rung chuông vàng
Câu hỏi 17
Em hãy quan sát bức ảnh sau :
Âm nhạc
Âm nhạc
rung chuông vàng
Âm nhạc
Âm nhạc
rung chuông vàng
Câu hỏi 17
Âm nhạc
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: A. Văn Cao
Đây là chân dung của nhạc si nào?
A. Văn Cao.
B. Trần Hoàn.
C. Hoàng Vân.
D. Phan Huỳnh Điểu.
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Âm nhạc
19
18
17
rung chuông vàng
Câu hỏi 18
Toán học
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: (1; -1)
Những số nào có nghịch đảo là chính nó?
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Toán học
20
19
18
rung chuông vàng
Câu hỏi 19
Địa lí
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: B
Hệ quả của việc trái đất tự quay quanh trục là gì ?
A. Trái đất có ngày và đêm.
B. Trái đất có ngày và đêm luân phiên nhau
C. Sinh ra các mùa trong năm
D. Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài,
ngắn khác nhau
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Địa lí
20
19
18
rung chuông vàng
Câu hỏi 20
Tiếng Anh
Tiếng Anh
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: November 20th
Answer the question:
What the day is the
Vietnamese teacher’s day?
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
22
21
20
rung chuông vàng
Câu hỏi 21
Học sinh sinh viên Hải Phòng có bao nhiêu lời hứa
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: 5 lời hứa
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
21
20
22
rung chuông vàng
Câu hỏi 22
Toán học
Toán học
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: 6 số (16,25,36,49,64,81)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
23
22
24
rung chuông vàng
Câu hỏi 23
Lịch sử
Lịch sử
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án: A. 1070
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Văn Miếu - Quốc Tử Giám
23
22
24
rung chuông vàng
Câu hỏi 24
Tiếng Anh
Tiếng Anh
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Đáp án : C
Choose the best answer:
What is your …. ?
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
A. birthday B. birth of date
C. date of birth D. day birth
24
23
25
rung chuông vàng
Câu hỏi 25
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Fill in the blank with a suitable word (…)
I like ……. to music.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án : Listening
rung chuông vàng
Gói câu hỏi
Gói câu hỏi
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
Gói câu hỏi
Khoa học
tự nhiên
Khoa học

hội
Hiểu biết chung
Binh ...Boong...
Binh ...Boong...