PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Lớp: 5/2
GVTH: Nguyễn Minh Trang
Hoạt động 1: Nhận xét đánh
Giá kế hoạch tuần 10.
Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 11.
Hoạt động 3: Chúc mừng sinh nhật
Văn nghệ.
Hoạt động 1:
Nhận xét đánh giá kế hoạch
tuần 10.
Hoạt động 2:
Kế hoạch tuần 11.
Hoạt động 3:
Chúc mừng sinh nhật.
31/10/
Hoạt động 3:
Văn nghệ.
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
KẾT THÚC
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI