Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Keå chuyeän:                                      

         BAØN CHAÂN KÌ DIEÄU

I. MUÏC TIEÂU :

- Nghe, quan saùt tranh ñeå keû laïi ñöôïc töøng ñoaïn, keå noái tieáp ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän baøn chan kì dieäu (do GV keå).

  - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi taám göông Nguyeãn Ngoïc Kyù giaøu nghò löïc, coù yù chí vöôn leân trong hoïc taäp vaø reøn luyeän.

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : SGK, phaán. Tranh minh hoaï trong SGK.

III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP :

Giaùo vieân

Hoïc sinh

1.  Kieåm tra baøi cuõ:

- Goïi hoïc sinh keå caâu chuyeän coù noäi dung veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân.

2. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi:

GV keå chuyeän:

- H·y quan saùt tranh minh hoaï, ñoïc thaàm caùc yeâu caàu cuûa baøi keå chuyeän trong SGK.

- Laàn1 : Gioïng keå chaäm raõi, thong thaû. Nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ gôïi taû hình aûnh, haønh ñoäng cuûa Nguyeãn Ngoïc Kyù.

- GV keå laàn 2: Vöøa keå vöøa chæ vaøo töøng tranh minh hoaï keát hôïp vôùi phaàn lôøi döôùi moãi böùc tranh.

Höôùng daãn keå chuyeän.

a) Keå trong nhoùm:

- GV chia nhoùm 4 HS, Yeâu caàu hoïc sinh trao ñoåi, keå chuyeän trong nhoùm.

- GV ñi giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên.

b) Keå tröôùc lôùp:

- Toå chöùc cho hoïc sinh keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp.

- Moãi nhoùm cöû 1 hoïc sinh thi keå vaø keå 1 tranh.

- Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baïn keå?

- Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng hoïc sinh.

- Toå chöùc cho hoïc thi keå toaøn truyeän.

GV khuyeán khích caùc hoïc sinh khaùc laéng nghe vaø hoûi laïi baïn moät soá tình tieát trong truyeän.

 

- 2 HS leân baûng keå chuyeän vaø neâu yù nghóa cuûa truyeän. Caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt.

 

 

- Hoïc sinh quan saùt tranh ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi keå chuyeän trong SGK.

 

- HS theo doõi laéng nghe.

 

 

- HS theo doõi laéng nghe.

 

 

 

 

- Hoïc sinh trong nhoùm thaûo luaän, keå chuyeän. Khi 1 hoïc sinh keå, caùc em khaùc laéng nghe, nhaän xeùt, goùp yù cho baïn.

 

- Caùc toå cöû ñaïi dieän thi keå.

 

 

- 3 HS tham gia thi keå.

 

+ Hai caùnh tay cuûa Kyù coù gì khaùc moïi ngöôøi?

+ Khi coâ giaùo ñeán nhaø Kyù ñang laøm gì?

+ Kyù ñaõ coá gaéng nhö theá naøo?

+ Kyù ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng gì?

+ Nhôø ñaâu maø Kyù ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng ñoù?


Giaùo vieân

Hoïc sinh

 

- Goïi hoïc sinh nhaän xeùt.

- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hoïc sinh.

c) Tìm hieåu yù nghóa truyeän.

- Caâu chuyeän muoán khuyeân chuùng ta ñieàu gì?

 

- Em hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû Nguyeãn Ngoïc Kyù?

 

 

-KL: Thaày Nguyeãn Ngoïc Kyù laø moät taám göông saùng veà hoïc taäp, yù chí vöôn leân trong cuoäc soáng. Töø moät caäu beù bò taøn taät, oâng trôû thaønh moät nhaø thô, nhaø vaên. Hieän nay oâng laø Nhaø Giaùo ­u tuù, daïy moân Ngöõ vaên cuûa moät tröôøng Trung hoïc ôû thaønh phoá Hoà chí Minh.

- Nhaän xeùt ñaùnh giaù  lôøi baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu.

- Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta haõy kieân trì, nhaãn naïi vöôït leân moïi khoù khaên thì seõ ñaït ñöôïc mong öôùc cuûa mình.

- Em hoïc ñöôïc ôû anh Kyù tinh thaàn ham hoïc, quyeát taâm vöôn leân cho mình trong hoaøn caûnh raát khoù khaên.

- Em hoïc ñöôïc ôû anh Kyù nghò löïc vöôn leân trong cuoäc soáng.

- Em thaáy mình caàn phaûi coá gaéng nhieàu hôn nöõa trong hoïc taäp.

- Em hoïc ñöôïc ôû anh Kyù loøng töï tin trong cuoäc soáng, khoâng töï ti vaøo baûn thaân mình bò taøn taät. . . .

 

3. Cuûng coá, daëên doø :

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Daêïn hoïc sinh veà nhaø keå laïi caâu chuyeän  cho ngöôøi thaân nghe, vaø chuaån bò nhöõng caâu chuyeän maø em ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc veà moät ngöôøi coù nghò löïc.

- Chuaån bò baøi  tuaàn 12.

-----------------------------------------------------------------------

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kể chuyện - tuần 11

Đăng ngày 11/22/2009 1:35:08 PM | Thể loại: Lớp 4 | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

bài giảng Kể chuyện - tuần 11, Lớp 4. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Kể chuyện - tuần 11 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Kể chuyện - tuần 11 trong chủ đề Lớp 4 được giới thiệu bởi thành viên Nhật Bùi Xuân tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Lớp 4 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Kể chuyện: BÀN CHÂN KÌ DIỆU I, nói thêm MỤC TIÊU : - Nghe, quan sát tranh để kẻ lại được từng đoạn, kể nối tiếp được hoàn toàn câu chuyện bàn chan thần diệu (do GV kể), bên cạnh đó - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ngợi ca tấm gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện, nói thêm là II, nói thêm là ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : SGK, phấn, nói thêm Tranh minh hoạ trong SGK, bên cạnh đó III, kế tiếp là HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : Giáo viên Học sinh 

http://tailieuhoctap.com/baigianglop4/ke-chuyen-tuan-11.y3s0vq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Lớp 4


Kể chuyện:
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
I. MỤC TIÊU :
- Nghe, quan sát tranh để kẻ lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện bàn chan kì diệu (do GV kể).
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tấm gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : SGK, phấn. Tranh minh hoạ trong SGK.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
Giáo viên
Học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi học sinh kể câu chuyện có nội dung về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
GV kể chuyện:
- H·y quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm các yêu cầu của bài kể chuyện trong SGK.
- Lần1 : Giọng kể chậm rãi, thong thả. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả hình ảnh, hành động của Nguyễn Ngọc Ký.
- GV kể lần 2: Vừa kể vừa chỉ vào từng tranh minh hoạ kết hợp với phần lời dưới mỗi bức tranh.
Hướng dẫn kể chuyện.
a) Kể trong nhóm:
- GV chia nhóm 4 HS, Yêu cầu học sinh trao đổi, kể chuyện trong nhóm.
- GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
b) Kể trước lớp:
- Tổ chức cho học sinh kể từng đoạn trước lớp.
- Mỗi nhóm cử 1 học sinh thi kể và kể 1 tranh.
- Gọi học sinh nhận xét bạn kể?
- Nhận xét, cho điểm từng học sinh.
- Tổ chức cho học thi kể toàn truyện.
GV khuyến khích các học sinh khác lắng nghe và hỏi lại bạn một số tình tiết trong truyện.

- Gọi học sinh nhận xét.
- Nhận xét và cho điểm học sinh.
c) Tìm hiểu ý nghĩa truyện.
- Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

- Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký?


-KL: Thầy Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về học tập, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Từ một cậu bé bị tàn tật, ông trở thành một nhà thơ, nhà văn. Hiện nay ông là Nhà Giáo ­u tú, dạy môn Ngữ văn của một trường Trung học ở thành phố Hồ chí Minh.

- 2 HS lên bảng kể chuyện và nêu ý nghĩa của truyện. Cả lớp theo dõi, nhận xét.


- Học sinh quan sát tranh đọc thầm yêu cầu của bài kể chuyện trong SGK.

- HS theo dõi lắng nghe.


- HS theo dõi lắng nghe.
- Học sinh trong nhóm thảo luận, kể chuyện. Khi 1 học sinh kể, các em khác lắng nghe, nhận xét, góp ý cho bạn.

- Các tổ cử đại diện thi kể.


- 3 HS tham gia thi kể.

+ Hai cánh tay của Ký có gì khác mọi người?
+ Khi cô giáo đến nhà Ký đang làm gì?
+ Ký đã cố gắng như thế nào?
+ Ký đã đạt được những thành công gì?
+ Nhờ đâu mà Ký đạt được những thành công đó?
- Nhận xét đánh giá lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.
- Câu chuyện khuyên chúng ta hãy kiên trì, nhẫn nại vượt lên mọi khó khăn thì sẽ đạt được mong ước của mình.
- Em học được ở anh Ký tinh thần ham học, quyết tâm vươn lên cho mình trong hoàn cảnh rất khó khăn.
- Em học được ở anh Ký nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
- Em thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập.
- Em học được ở anh Ký lòng tự tin trong cuộc sống, không tự ti vào bản thân mình bị tàn tật. . . .


3. Củng cố, dặên dò :
- Nhận xét tiết học.
- Dăïn học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe, và chuẩn bị những câu chuyện mà em được nghe, được đọc về một người có nghị lực.
- Chuẩn bị bài tuần 12.

-----------------------------------------------------------------------