TIẾT 26. Bài 22 -CAO TRÀO CÁCH MẠNG
TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM MĂM 1945
Quân Pháp bị bắt và đầu hàng quân Nhật
Pháp – Nhật câu kết với nhau
bóc lột nhân dân Đông Dương
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚCTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1/ Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)
a/ Hoàn cảnh
- Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Nước Pháp được giải phóng.
- Nhật rất khốn đốn ở Thái Bình Dương.
- Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị giành lại địa vị thống trị cũ.
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( tiếp)
Vì sao Nhật đảo chính Pháp ?

b/ Diễn biến
Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương
Pháp chống cự yếu ớt rồi đầu hàng
1/ Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)
a/ Hoàn cảnh
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)
Nhật chính thức đảo chính Pháp vào thời gian nào?
Quân Pháp đã chống cự ra sao?
Quân Pháp đầu hàng quân Nhật

b/ Diễn biến
Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương
Pháp chống cự yếu ớt rồi đầu hàng
c/ Kết quả
- Nhật độc chiếm Đông Dương.
1/ Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)
a/ Hoàn cảnh
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)
Sau khi đảo chính Pháp Nhật có những thủ đoạn gì?

Thủ đoạn của Nhật sau đảo chính Pháp

- Về chính trị: Nhật tuyên bố cho Việt Nam “độc lập”. Nhưng chúng giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp, chỉ thay người Pháp làm toàn quyền và nắm toàn bộ quyền lực. Chúng lập chính phủ Trần Trọng Kim làm bù nhìn và lập ra hàng loạt tổ chức đảng phái chính trị phản động…
- Về kinh tế: Chúng cướp đoạt trắng trợn tài sản của nhân dân ta, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu vơ vét nguyên liệu, hàng hóa, lương thực, tăng thuế…Chúng chiếm các cơ sở kinh tế của Pháp.
- Tiến hành hàng loạt các hoạt động đàn áp lực lượng cách mạng và nhân dân.

( Đại cương lịch sử Việt Nam tập II )
Dựng Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim
Đói quá phải ăn cả thịt chuột…
Xác người chết đầy đường lượm đem đi chôn
Nạn đói năm 1945
back
Hình ảnh nạn đói đầu 1945
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚCTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1/ Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)
2/ Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945
a/ Chủ trương của Đảng
Ra chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Xác định kẻ thù chính, cụ thể trước mắt là phát xít Nhật.
- Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”.

Em có nhận xét gì về những chủ trương này của Đảng ?
Trước việc Nhật đảo chính Pháp Đảng ta có chủ trương gì mới ?
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚCTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1/ Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)
2/ Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945
a/ Chủ trương của Đảng
b/ Cao trào kháng Nhật cứu nước.
SÀI GÒN
LƯỢC ĐỒ CAO TRÀO KHÁNG NHẬT
HÀ GIANG
TUYÊN
QUANG
THÁI NGUYÊN
CAO BẰNG
BẮC CẠN
LẠNG SƠN
b/ Cao trào kháng Nhật cứu nước.
SÀI GÒN
LƯỢC ĐỒ CAO TRÀO KHÁNG NHẬT
Từ T3/ 1945 cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần.
Ở căn cứ Cao – Bắc – Lạng nhiều xã, châu, huyện được giải phóng.
Ở các thành phố, thị xã diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, trừ khử những tên tay sai của địch.
15/4/1945 thống nhất các lực lượng vũ trang thành “Việt Nam giải phóng quân”.
Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì thành lập.

Hà Nội


Nơi
diễn ra
khởi
nghĩa
b/ Cao trào kháng Nhật cứu nước.
Từ T3/ 1945 cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần.
Ở căn cứ Cao – Bắc – Lạng nhiều xã, châu, huyện được giải phóng.
Ở các thành phố, thị xã các cuộc mít tinh, biểu tình..
15/4/1945 thống thành “Việt Nam giải phóng quân”.
Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì thành lập.
4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc.
- Khẩu hiệu “phá kho thóc giải quyết nạn đói” đã dấy lên phong trào chiếm kho thóc Nhật chia cho dân nghèo diễn ra mạnh mẽ.

LƯỢC ĐỒ KHU GIẢI PHÓNG VIỆT BẮC
PHÁ KHO THÓC NHẬT NĂM 1945
Quan sát lược đồ xác định các địa danh thuộc khu giải phóng Việt Bắc?
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚCTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1/ Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)
2/ Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
a/ Chủ trương của Đảng
b/ Cao trào kháng Nhật cứu nước
Ra chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Xác định kẻ thù chính, cụ thể trước mắt là phát xít Nhật.
- Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”.

- Từ T3/ 1945 cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần.
- Ở căn cứ Cao – Bắc – Lạng nhiều xã, châu, huyện được giải phóng.
- Ở các thành phố, thị xã diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, trừ khử những tên tay sai của địch.
- 15/4/1945 thống nhất các lực lượng vũ trang thành “Việt Nam giải phóng quân”.
- Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì thành lập.
- 4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời..
- Khẩu hiệu “phá kho thóc giải quyết nạn đói” đã dấy lên phong trào chiếm kho thóc Nhật chia cho dân nghèo diễn ra mạnh mẽ.
TIẾT 27 - BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM NĂM 1945 (tiếp)
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚCTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1/ Nhật đảo chính Pháp
(9-3-1945)
a/ Hoàn cảnh
- Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Nước Pháp được giải phóng.
- Nhật khốn đốn ở Thái Bình Dương.
- Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị giành lại địa vị thống trị cũ
b/ Diễn biến
Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương
Pháp chống cự yếu ớt rồi đầu hàng
c/ Kết quả
- Nhật độc chiếm Đông Dương.
2/ Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
a/ Chủ trương của Đảng
- Ra chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Xác định kẻ thù chính, cụ thể: phát xít Nhật.
- Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”.
b/ Cao trào kháng Nhật cứu nước
Từ T3/ 1945 cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần.
- Ở căn cứ Cao – Bắc – Lạng nhiều xã, châu, huyện được giải phóng.
- Ở các thành phố, thị xã: mít tinh, biểu tình,…
- 15/4/1945:: Việt Nam giải phóng quân”.
- Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì thành lập.
- 4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời..
- Khẩu hiệu “phá kho thóc giải quyết nạn đói”. phong trào chiếm kho thóc Nhật diễn ra mạnh mẽ.BÀI 22: CAO TRÀO
CÁCH MẠNG TIẾN TỚI
TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM NĂM
1945
Chiến tranh thế giới thứ II
sắp kết thúc.
Nhật rất khốn đốn ở TBD.
TD Pháp ở ĐD chuẩn bị chờ quân
ĐM vào sẽ đánh Nhật.


Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính
Pháp trên toàn Đông Dương
- P chống cự yếu ớt rồi đầu hàng

Chủ trương của Đảng
- Ra chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn
nhau và hành động của chúng ta”
- Xác định kẻ thù: Phát xít Nhật..
Phát động cao trào “Kháng Nhật”
Cứu nước”.
- Ptrào đtranh vũ trang và
khởi nghĩa từng phần nổ ra
ở nhiều nơi.
Ở các thành phố, thị xã diễn
ra các cuộc mít tinh,biểu tình
15/4/1945 thống nhất các lực
Lượng vũ trang thành “VN giải
phóng quân”.
- Ủy ban quân sự CM Bắc Kì
thành lập.
- 4/6/1945 khu giải phóng Việt
Bắc ra đời..
- Phong trào “phá kho thóc giải
quyết nạn đói” diễn ra mạnh
mẽ.
Sơ đồ bài học
II/ Cao
trào kháng
Nhật cứu
nước tiến tới
tổng KN
T8/1945
I/ Mặt trận
VM ra đời
19/5/1945
Sự phát
triển và
hoạt động
của Việt
Minh
Hoàn
cảnh
ra đời
Chủ trương
của Đảng

Nhật
đảo
Chính
Pháp
(9/3/45)
Tiến
tới
Tổng
khởi
nghĩa
tháng
Tám
năm
1945
BÀI TẬP
Điền vào cột thời gian của các sự kiện sau đây:
Mặt trận Việt Minh ra đời
9.3.1945
Thống nhất các lực lượng vũ trang thành “Việt Nam giải phóng quân”.
4.6.1945
- Học bài, làm câu hỏi SGK
- Chuẩn bị bài 23: “Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ