CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA TỔ 2
Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .
Bạn biết gì về người này ???
Hồ Chí Minh
Nguyễn Sinh Cung
Nguyễn Ái Quốc
Nguyễn Tất Thành
*Tóm tắt tiểu sử:
Nguyễn Ái Quốc (9/5/1890 – 2/9/1969) tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung
Quê nội: làng Sen, xã Kim Liên, huyện
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
5/6/1911: Người ra đi tìm đường cứu nước.
Nguyễn Ái Quốc cũng là cái tên mới mà
Hồ Chí Minh tự gọi mình, ít nhất kể
từ tháng 9 năm 1919 và sử dụng
trong suốt 23 năm sau đó.
I.Nguyễn Ái Quốc ở Pháp
1917-1923.
18/6/1919: Người gửi đến Hội nghị Véc – xai bản yêu sách của nhân dân An Nam
=>Gây tiếng
vang lớn
7/1920: Người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Mác -Lê – Nin.
=>Tìm ra con đường giành độc lập cho dân tộc : Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
25/12/1920: Người tham gia Đại hội của Đảng xã hội Pháp ở Tua, quyết định gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
=>Trở thành người Đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam.
Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.
Hội liên hiệp thuộc địa
tuyên truyền, tập hợp lực lượng
chủ nghĩa đế quốc
Năm 1922, ra báo “Le Paria” (Người cùng khổ) là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa - vạch trần chính sách đàn áp. bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng.
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1924)
Tháng 6/1923 Người từ Pháp đến Liên Xô (đất nước mà từ lâu Người mơ đặt chân tới) dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
Năm 1924 dự đại hội lần V của quốc tế cộng sản
=>Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
IQ vô cực =))))
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)
Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu – Trung Quốc.
Tháng 6 năm 1925, thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” nòng cốt là “ Cộng Sản Đảng”.
=>Là một tổ chức cách mạng theo xu hướng vô sản, có tổ chức chặt chẽ và có hệ thống.
*Hoạt động của hội VNCMTN:
Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng.
Chọn một số người sang Liên Xô học
Tháng 6/1925 xuất bản báo Thanh niên.
Năm 1927 tác phẩm Đường cách mệnh ra đời.
Năm 1928, tiến hành phong trào “vô sản hóa”
* Tác dụng và ý nghĩa
Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.
Bước chuẩn bị về tổ chức cho thành lập chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam.
BÀI TẬP
Câu 1. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?

a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
b. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.
c. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.
d. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.
Câu 2. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?

a. Liên Xô

b. Pháp

c. Trung Quốc

d. Anh
Câu 3. Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là:
A. Báo Thanh niên.

B. Báo Nhân đạo.

C. Báo Người cùng khổ.

D. Báo Đời sống công nhân.
Câu 4. Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?

a. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

b. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

c. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

d. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII.
Câu 5. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong năm 1924 có ý nghĩa gì?

a. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.

b. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một
bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 6 .Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 6 – 1923

B. Tháng 6 – 1925

C. Tháng 7 – 1925

D. Tháng 7 – 1928.