Đề tài:NhËn biÕt ý nghÜa c¸c ch­ sè ®­îc sö dông trong cuéc sèng hµng ngµy.
LÜnh vùc ph¸t triÓn nhËn thøc.
Chñ ®Ò: Quª h­¬ng -®Êt n­íc-B¸c Hå
Lớp: 5A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thứ 2.Thứ 3.Thứ 4.Thứ 5.Thứ 6. Thứ 7. Chủ nhật
30/4
1/5
19/5
11,
SĐT cô Thắm 01683205129
Cảnh sát cơ động 113
115
Trò chơi Rung chuông vàng
Đây là số điện thoại gọi đến cảnh sát cơ động ?
113
Khi cần cấp cứu thì gọi đến số điện thoại nào?
115
Khi có hỏa hoạn xãy ra thì nhanh tay bấm số mấy?
114
Bé hãy viết số điện thoại ứng với hình ảnh sau
b
c
a
115
114
113