CHÀO CÁC CÔ
NĂM HỌC 2019-2020
Giáo viên : Hà Thy Triệu Minh Quyên
Cho các đếm ôn số lượng 8
8
8
Cho các bé đọc số
HẸN GẶP LẠI
httmq
CHÚC CÁC CÔ NHIỀU SỨC KHOẺ
CÁC CHÁU CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
CHÀO TẠM BIỆT!
Tạm biệt

HTTMQ