Câu 27: Cho 0,05 mol một axit hữu cơ, no đơn chức, mạch hở X tác dụng với 100 gam dung dịch NaOH 4%, rồi đun nóng đến khô được cặn P. Đốt cháy hoàn toàn P thấy thoát ra 7,1 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Axit X là
A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit propionic. D. Axit butiric.
Câu 28: Tổng số hạt proton, notron và electron trong 2 nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. Vị trí của B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là
A. Chu kì 4, nhóm VIB. B. Chu kì 4, nhóm IIA.

C. Chu kì 3, nhóm IIA. D. Chu kì 4, nhóm VIIIB
Câu 19: Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol axit có công thức phân tử là C4H6O4 và 1 mol rượu metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được hai este E và F (ME < MF) với tỉ lệ khối lượng mE : mF = 1,81. Khối lượng axit tham gia phản ứng este hóa là (biết chỉ có 72% lượng rượu chuyển hóa thành este).
A. 63,72. B. 84,96. C. 42,48. D. 82,60
Câu 42: Cho phản ứng: C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 CH3CHO + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất của phương trình phản ứng trên là 
A. 20. B. 15. C. 22. D. 28.