Trường Mầm Non HHN
Chào mừng các cô đến thăm lớp
Nguyễn Thi Hồng Nhung
Phát Triển Ngôn Ngữ
laøm quen chöõ caùi t
ch: Caây xanh xung quanh beù
Cho trẻ vận động
Hoạt động 2
Làm quen chữ cái ư
thực phẩm
t
h
h
ư
c
â
m

p
ẩ�
ư
ư

Trò chơi
Tìm chữ cái còn thiếu
quả mướp
quả m....ớp
c
e
ê
thực phẩm
th...c phẩm
c
ư
u
ê
ly nước
ly n...ớc
c
ư
u
ê
tưới rau
t...ới rau
c
ư
u
ê
Ai thông minh hơn
ai khéo hơn
KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ
gia ®×nh h¹nh phóc
KẾT THÚC TIẾT HỌC