CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
MI THU?T 6
GVBM: Võ Tá Kha
Em có nhận xét
gì về chiếc đĩa
A và B?
Em có nhận xét
gì về chiếc cốc
A và B?
A
A
B
A
B
Bài :6.Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC) TRONG TRANG TRÍ
Quan sát một số hình ảnh về các cách sắp xếp trong trang trí cơ bản và trang trang trí ứng dụng
Trang trí hình tròn và hình vuông
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC) TRONG TRANG TRÍ
Trang trí đường diềm
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
Trang tr� �ng dơng trong cu�c s�ng h�ng ng�y
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
Cách sắp xếp nh¾c l¹i
II. cách sắp xếp trong trang trí
Cách sắp xếp xen kẻ
Cách sắp xếp đối xứng
Cách sắp xếp mảng hình không đều
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Thảo luận
Hình trang trí trang trí theo cách nào? Giải thích vì sao?
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
Cách sắp xếp nhắc lại
II. cách sắp xếp trong trang trí
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC) TRONG TRANG TRÍ
Cách sắp xếp xen kẽ
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
Cách sắp xếp đối xứng
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
Cách sắp xếp hình mảng không đều
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
Cách 1: Nhắc lại
Cách 2: Xen kẻ
Cách 3: Đối xứng
Cách 4: Mảng hình không đều.
II C�C C�CH TRANG TR�
Có 4 cách sắp xếp bố cục trong trang trí:
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
III . C�CH L�M B�I TRANG TR� CO B?N
1- Kẻ trục đối xứng
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT
II C�C C�CH TRANG TR�
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC )TRONG TRANG TRÍ
2- Tìm và vẽ các mảng hình
Bài 6. Tiết 8.
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC )TRONG TRANG TRÍ
3.vẽ họa tiết vào mảng hình
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
4. Vẽ màu tùy theo ý thích
Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
III . C�CH L�M B�I TRANG TR� CO B?N
1- K? tr?c d?i x?ng
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT
II. C�C C�CH TRANG TR�
2- Tìm và vẽ các mảng hình
3. Vẽ họa tiết vào các mảng hình
4. V? m�u
Bài tham khảo
Bài tham khảo
Bài tham khảo
Một số ứng dụng trong trang trí đồ vật

Bài 6. Tiết 8
CÁCH SẮP XẾP ( BỐ CỤC ) TRONG TRANG TRÍ
BÀI TẬP THỰC HÀNH:
Tập sắp xếp các mảng hình trong một hình vuông có các cạnh là 15cm. Sau đó tìm họa tiết thích hợp cho các mảng hình đã chọn vµ vÏ mµu theo ý thÝch.
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
và các em học sinh
về dự tiết học