Chào mừng cô và các bạn đến với bài học hôm nay
Bảng thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX:


Luật Pháp
Luật pháp:
- Các triều đại phong kiến từ thế kỉ VI => XV đã cai trị nước bằng các bộ luật thành văn.
- Năm 1402: Hình thư (Lý) – bộ luật thành văn của nước ta.
- Thời Trần: Hình Luật.
- Thời Lê Sơ: bộ luật Hồng Đức hoàn chỉnh nhất.
Như vậy, nhà nước phong kiến Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh, các điều luật chủ yếu bảo vệ quyền hành cho giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của đát nước.
-Triều Nguyễn: Bộ Hoàng Việt Luật Lệ ( bộ luật Gia Long )
Hoạt động đối nội, đối ngoại
a. Đối nội:
. Chú trọng bảo vệ an ninh đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, đoàn kết với dân tộc ít người.
b. Đối ngoại:
.Hòa hiếu với các triều đại phương Bắc nhưng luôn giữ vững tư thế của một quốc gia tự chủ.
.Quan hệ thân thiện với Lào, Champa, Chân Lạp.
Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe