LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM
ĐÁP ÁN PHẦN 1-
Viết CTCT của các chất thơm có CTPT C8H10 và đọc tên

2. Viết CTCT của các chất sau: toluen; vinylbenzen; benzen; o-xilen; naphtalen
3. Viết pt hóa học
+3H2
a.
b.
Bezyl clorua
o-clotoluen
p-clotoluen
c.
d.
p-nitrotoluen
O-nitrotoluen
4. C6H6 + OH-NO2 C6H5NO2 + H2O
78 (kg) 123.H (kg)
1000 (kg) 1230 (kg)
Vậy khối lượng nitrobenzen là 1230 (kg)

PHIẾU NHIỆM VỤ- 2 - (làm việc theo nhóm).
* Nhiệm vụ bắt buộc
5. Trò chơi ghép chữ
6. Chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết các chất lỏng đựng riêng rẽ sau:
a. Benzen và toluen
A. dd brom B. dd KMnO4
C. dd HCl D. quì tím.
b. Toluen và stiren
A. dd brom B. dd KMnO4
B. HNO3 đặc hay KMnO4 D. dd brom hay dd KMnO4.
c. Toluen, benzen, stiren
A. Lần lượt: dd KMnO4; dd brom B. dd KMnO4
C. Lần lượt dd brom; dd KMnO4 D. B và D.
d. Hex-1-in, benzen, stiren
A. Lần lượt: dd AgNO3 trong NH3; dd brom B. Lần lượt: dd AgNO3 trong NH3; dd KMnO4.
B. Lần lượt: dd KMnO4; dd brom D. A và B
7. So sánh tính chất . Đánh dấu Đ ( đúng) hoặc S (sai) vào [ ] mỗi câu sau đây:
1. Benzen phản ứng cộng với H2 khó khăn hơn etilen. [ ]
2. Các ankylbenzen khó tham gia phản ứng thế hơn benzen. [ ]
3. Giống như anken, stiren cũng làm mất màu dung dịch KMnO4, dung dịch brom [ ]
4. Naphtalen có tính chất hóa học tương tự như benzen. [ ]
5. Nitrobenzen phản ứng thế dễ dàng hơn benzen. [ ]
6. Ankan và ankylbenzen đều có phản ứng thế clo trong điều kiện ánh sáng. [ ]
7. Ankan và benzen đều có phản ứng thế clo trong điều kiện ánh sáng. [ ]
8. Benzen và đồng đẳng có tính chất dễ thế và khó cộng. [ ]
8. Bài toán:
Cho 18,4 gam toluen tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, dư ( xúc tác H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6 trinitrotoluen (thuốc nổ TNT). Tính khối lượng TNT thu được. (N=14; H=1; O=16; C=12)
* Nhiệm vụ tự chọn
9. Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức phân tử C8H10. Khi tác dụng với brom có mặt bột sắt hoặc không có mặt bột sắt, trong mỗi trường hợp đều tạo được một dẫn xuất monobrom. Tên cuả X là
A. etylbenzen B. 1,2-đimetylbenzen
C. 1,3-đimetylbenzen D. 1,4-đimetylbenzen
10. Hai hidrocacbon A và B dều có công thức phân tử C6H6. A có mạch cacbon không nhánh, làm mất dung dịch brom và dung dịch thuốc tím ngay ở nhiệt độ thường. B không phản ứng với cả hai dung dịch trên nhưng tác dụng với hidro dư tạo ra C6H12. A tác dụng với AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của A,B.
ĐÁP ÁN PHẦN 2
6. Chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết các chất lỏng đựng riêng rẽ sau:
 
 
 
 
7. So sánh tính chất
Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào [ ] mỗi câu sau đây
 
8. Bài toán

C6H5CH3 + 3OH-NO2 C6H2CH3(NO2)3 + 3H2O
92 (g) 227(g)
18,4 (g) 45,4 (g)
Vậy khối lượng TNT thu được là 45,4 (g)

Nhiệm vụ tự chọn
 
Etylbenzen
C. 1,3-đimetylbenzen
B. 1,2-đimetylbenzen
D. 1,4-đimetylbenzen
CH2Br
Nhiệm vụ tự chọn
10.
* A có CTPT là C6H6, A có mạch C không nhánh, độ bất bão hòa phân tử k=4 hay số liên kết pi là 4, đồng thời A tác dụng với AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa nên A có ít nhất 1 liên kết C C đầu mạch. Vậy CTCT của A có thể là:
CH C- CH2- CH2- C CH; CH C - C C – CH2- CH3
CH C – CH2 – C C - CH3; CH C- CH = C = CH- CH3
CH C- CH2- CH= C= CH2; CH C- CH= CH- CH= CH2
*B có CTPT là C6H6, không phản ứng với dung dịch brom và dd KMnO4. B là benzen

Trò chơi ô chữ
1
2
7
3
4
5
6
8
?
?
?
?
?
?
?
?
 Từ khóa:
1
2
7
3
4
5
6
8
?
?
?
?
?
?
?
?
Câu hỏi 1: (6 chữ cái) Tên của hiđrocacbon thơm dùng để sản xuất thuốc nổ TNT?
Câu hỏi 2: (9 chữ cái) Tên gọi khác của băng phiến?
Câu hỏi 3: (6 chữ cái) Chất được điều chế từ phản ứng trime hóa Axetilen?
Câu hỏi 4: (10 chữ cái) Đây là tính chất hóa học đặc trưng của Ankan, nhưng đồng đẳng benzen cũng có?
Câu hỏi 5: (6 chữ cái) Tên hiđrocacbon dùng để sản xuất nhựa P.S (một loại nhựa làm dụng cụ văn phòng và đồ dùng gia đình)?
Câu hỏi 6: (14 chữ cái) Tên thuốc thử để dùng phân biệt Benzen với các chất đồng đẳng?
Câu hỏi 7: (8 chữ cái) Một loại phản ứng hóa học dùng để điều chế Polime?
Câu hỏi 8: (8 chữ cái) Một loại phản ứng hóa học mà hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm và xicloankan vòng kém bền đều có?
T O L U E N
N A P H T A L E N
B E N Z E N
T H E H A L O G E N
S T I R E N
K A L I P E M A N G A N A T
T R U N G H O P
H I D R O H O A
Ô chữ bí mật
T I N H T H O M
T Í N H T H Ơ M
Xin chân thành cảm ơn !