M U Ố I
CLORUA
TỔ 3 – LỚP 10A1
2Một số muối Clorua


Tính tan

Ứng dụng
1
2
3
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
1. Một số muối clorua

3
Muối của axit clohiđric gọi là muối clorua
Đa số các muối clorua tan nhiều trong nước
Một số muối không tan như AgCl và ít tan như CuCl, PbCl2
Một số hình ảnh
1
4
2
NaCl
FeCl2
3
5
4
CrCl3
MnCl2
5
6
6
CuCl
PbCl2
7
AgCl
8
2. TÍNH TAN
i
ỨNG DỤNG
Muối Clorua có nhiều ứng dụng quan trọng
9
10
KCl: dùng làm phân kali
11
ZnCl2: có khả năng diệt khuẩn, làm chất chống mục gỗ
12
AlCl3: chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ
13
BaCl2: trừ sâu bệnh trong nông nghiệp
14
Dùng làm muối ăn
Bảo quản thực phẩm
Nguyên liệu để điều chế Cl2, H2, nước Giaven, …
NaCl