Bài 38: Thực hành
Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Panama
Nội dung bài học
I. Xác định vị trí hai kênh đào

II. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn

III. Hoàn thành báo cáo
Đặc điểm hai kênh đào
Lợi ích
I. VỊ TRÍ CỦA 2 KÊNH ĐÀO
- Thuộc Ai Cập, nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải, nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
- Thuộc Panama, nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương
Địa Trung Hải
Biển Đỏ
Đại
Tây
Dương
Ấn
Độ
Dương
Đại
Tây
Dương
Thái
Bình
Dương
II. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn
7620
64.5
II. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn
Quãng đường được rút ngắn khi qua kênh Xuy-ê
Quãng đường được rút ngắn khi qua kênh Pa-na-ma
III. BÁO CÁO VỀ KÊNH ĐÀO XUY - Ê VÀ PA – NA - MA
Năm khởi công:1859
Năm vận hành:1869
Năm khởi công:1882
Năm vận hành:1914
1904 – 1979: Hoa Kỳ quản lý
1999 – nay: Panama quản lý
1869 – 1956: Anh quản lý

1956 – nay: Ai Cập quản lý
Chiều dài kênh:195 km
Trọng tải tàu qua kênh : 250.000 tấn
Thời gian qua kênh:11 đến 12 giờ
Không cần âu tàu khi đi qua kênh đào
Chiều dài kênh:64 km
Trọng tải tàu qua kênh: < 85.000 tấn
Thời gian qua kênh:8 đến 10 giờ
Tàu đi trong kênh đào phải sử dụng các âu tàu
- Là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
- Rút ngắn được thời gian vận chuyển, giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa
- Tránh được ảnh hưởng của thiên tai.
- Đem lại nguồn lợi lớn cho Ai Cập thông qua thuế hải quan
- Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Châu Âu, Châu Phi và Châu Á
- Là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương
- Rút ngắn được thời gian vận chuyển, giảm chi phí vận tải, giảm giá thành sản phẩm.

- An toàn cho người và hàng hoá
- Đem lại nguồn thu lớn cho Panama thông qua thuế hải quan.
- Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kỳ? Nếu kênh đào bị đóng cửa
sẽ gây những tổn thất như
thế nào đối với Ai Cập,
đối với các nước ven
Địa Trung Hải và biển Đỏ?
? Tại sao nói việc Hoa Kỳ
trao trả lại kênh đào Panama cho chính quyền và nhân dân Panama là một thắng lợi to lớn của Panama?

Kênh Xuy - ê
Kênh Panama
Những tæn thÊt kinh tÕ khi kªnh Xuy - ê bÞ ®ãng cöa:+ Dối với các nước ven Dịa Trung Hải và biển D?

* Chi phí vận chuyển hàng hoá tang lên,
khả nang cạnh tranh hàng hoá giảm mạnh
* Rủi ro trong quá trỡnh vận chuyển tang
+ D?i với Ai - cập:

* Mất đi khoản thu lớn từ thuế hải quan
* Hạn chế sự giao lưu kinh tế gi?a Ai-cập
với các nước trên thế giới

Việc Hoa Kỳ trao trả lại kênh đào Panama cho chính quyền và nhân dân Panama là một thắng lợi to lớn của Panama vì:

* Dân Panama phải đấu tranh trong một thời gian
dài mới giành được

* Hoa kỳ - một cường quốc kinh tế lớn và con kênh
có vai trò kinh tế, quân sự lớn đối với Hoa Kỳ

* Việc kiểm soát kênh đào đem lại cho
Panama nhiều lợi ích
DẶN DÒ
1. Hoàn thành bài báo cáo về kênh đào Xuy ê và Pa na ma
2. Chuẩn bị trước bài 40: Địa lí ngành thương mại
Khái niệm về thị trường.
Ngành thương mại.
Vai trò.
Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu.
III. Đặc điểm của thị trường thế giới.
Ô đet xa
Mum bai
Niu Iooc
Xan Phranxixcô