Toán 2
Môn: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
Trang 180
LUYỆN TẬP CHUNG
Tính nhẩm:
1
18
27
36
45
4
6
7
5
15
15
5
3
2 x 9 =           16 : 4 =           3 x 5 =        2 x 4 =
3 x 9 =            18 : 3 =           5 x 3 =        4 x 2 =
4 x 9 =            14 : 2 =           15 : 3 =         8 : 2 =
5 x 9 =            25 : 5 =           15 : 5 =         8 : 4 =
8
8
4
2
42
36
Đặt tính rồi tính:
2
+
78
42 + 36;
a)
85 – 21 ;
432 + 517
85
21
-
64
432
517
+
949
38
27
+
65
38 + 27;
b)
80 – 35;
862 – 310
80
35
-
45
862
310
-
552
Tính chu vi hình tam giác bên:
3
Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
3 + 5 + 6 = 14 (cm)
Đáp số: 44 kg
Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
4
Tóm tắt
Bài giải
Bao ngô
35kg
Bao gạo
9kg
? kg
Bao gạo cân nặng là:
39 + 4 = 44 (kg)
Đáp số: 44 kg
Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.
5
555, 999
CHÚC CÁC EM NGOAN-HỌC TỐT