KIỂM TRA BÀI CŨ:
(Điền từ thích hợp vào chỗ trống)
Câu 2. Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng 1 vật? Nêu tên và đơn vị tính của các đại lượng có trong công thức?
P = ………………., trong đó: m là……………….
P là……………….
Câu 1. Đổi các đơn vị sau:
a./ 1m3 = ………..dm3
b./ 400dm3= ………….m3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1000
0,4
10.m
khối lượng(kg)
trọng lượng(N)
Đố em?
Bài 11
1 m3 sắt và 1 m3 gỗ vật nào có khối lượng (kg) lớn hơn?
HĐ1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ:
A. Cưa chiếc cột ra nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một.
B. Tìm cách tính thể tích chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.
I.Khối lượng riêng.

Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.
B. Tìm cách tính thể tích chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.
1. Khối lượng riêng(D)
Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.
Nên 1m3 sắt có khối lượng là:
* Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột đó.
Ta có: 1 dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg
7800 kg
0,9m3
= 7020 (kg)
7800 (kg)
1000 dm3 sắt nguyên chất có khối lượng là:………………………(kg)
mà 1m3 =1000dm3
1000 x 7,8 kg = 7800
0,9 m3 sắt có khối lượng ………… ………………
7800 kg là khối lượng của 1 m3 sắt
1 m3
7800 kg /m3
1000 kg là khối lượng của 1 m3 nước.
1000 kg /m3
Nước
-Thể tích của chiếc cột sắt : V = 0,9 m3
-1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng: 7,8 kg
m= ? (kg)
Khối lượng riêng sắt
1. Khối lượng riêng.Kí hi?u: D
I.Khối lượng riêng.

Chủ đề 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.
- Khối lượng riêng của một chất được đo bằng ……………..của ………chất đó.
- Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên…...…....., kí hiệu:……..
7800
7800 kg
1 m3
D
V
m
khối lượng
1 m3
mét khối
(1)
(2)
(4)
(5)
-Công thức tính khối lượng riêng:
D = m / V
Trong đó: D khối lượng riêng (kg/m3)
m khối lượng(kg)
V thể tích (m3)
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất.
CÁCH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT
cân
bình chia độ
Cho biết:2600 kg là khối lượng của 1m3 đá
2 600 kg/m3
D
D
Đố em?
Bài 11
7800 kg
800 kg
Cùng là 1 m3 sắt và gỗ, sắt có khối lượng lớn hơn gỗ và nặng hơn gỗ
1 m3 sắt và 1 m3 gỗ vật nào có khối lượng lớn hơn?
Gỗ nổi trên mặt nước.
DNước=1000 kg/m3
Lớn hơn Dgỗ =800 kg/m3
DDầu ăn=800 kg/m3 nhỏ hơn
DNước=1000 kg/m3
Tàu chở dầu ăn chìm
Ô nhiễm môi trường
Gỗ nổi trên nước
Dầu nổi trên nước
Trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô, tàu thủy.. cần các vật liệu nhẹ và bền, người ta sử dụng các hợp kim có khối lượng riêng nhỏ
C3: Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô trống của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng:
khối lượng riêng : D (kg/m3)
khối lượng: m (kg)
thể tích: V(m3)
m
(kg)
D
(kg/m3)
V
(m3)
1
2
3
I.Khối lượng riêng

Chủ đề 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.
3. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng.
1
2
D
khối lượng của một khối đá có thể tích 0,5 m3 là:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


CĐ11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.
1. Khối lượng riêng(D)
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất.
Giải
m = D.V
= 1300 (kg)
= 2600.0,5
Vậy: 0,5m3 đá có khối lượng 1300 kg
II. Vận dụng
2600kg/m3
0,5 m3
Chú ý khi làm bài tập về khối lượng riêng
2./Công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng.
3./Công thức tính thể tích theo khối lượng riêng.
1./Công thức tính khối lượng riêng
D khối lượng riêng, đơn vị đo : (kg/m3)
m khối lượng, đơn vị đo : (kg)
V thể tích, đơn vị đo : (m3)
Cách đổi đơn vị: 1kg = 1000 g ; 1 g = 0,001 kg ; 1tấn = 1000kg
1 m3 = 1000dm3 ; 1m3 = 1.000.000 cm3 ; 1 lít = 1dm3 ;
Bài tập vận dụng 2
TRÒ CHƠI
Khối lượng riêng của cát :
Đáp số: 1500 kg/m3
HDVN
Tóm tắt
Bài làm
Biết 10dm3 cát có khối lượng 15kg.Tính khối lượng riêng của cát?
= 0,01m3
= 1500 (kg/m3)
1./ Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Đơn vị đo khối lượng riêng là …..……
Đơn vị đo khối lượng là ……………..
kg
kg/m3
củng cố - hướng dẫn về nhà.
Khối lượng riêng của một chất được đo bằng bằng …………..…. của 1m3 chất đó.
khối lượng
trọng lượng
2./ Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:
Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 ,
Có nghĩa là 1m3 sắt có …..…….…… 7800kg
khối lượng
Bài giải
-Thể tích của khối chì:
V = a.b.h =.............(m3)
-Khối lượng của khối chì
D= m/V  m =..................(kg)
Đáp số: 9,04kg
Hãy xác định khối lượng của một khối chì hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm, rộng 10cm, cao 4cm. Biết khối lượng riêng của chì là 11 300kg/m3.
Tóm tắt đề:
a = 2dm = .....(m)
b = 10cm=......(m)
h = 4cm=........(m)
D = 11 300kg/m3
m = ?(kg)
BÀI TẬP HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2
4
3
Câu 1.Khối lượng riêng của một chất là gì?
Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó.
2.Viết công thức tính khối lượng riêng ?Công thức tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng?
1. D = m / V
2. m = D.V
Trong đó:
m là khối lượng (kg)
D là khối lượng riêng (kg/m3)
V là thể tích (m3)
3.Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?
3. P = 10.m
Trong đó:
m là khối lượng của vật (kg)
P là trọng lượng của vật (N)
Tóm tắt:
D = 800 N/m3
m = 15kg
V = ?

Giải
Khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật là:
áp dụng công thức:

D = => V =

D = = 0.02(m3)
Bài 4: Tính thể tích của một khối dầu ăn có khối lượng 15kg?
TIẾT 12 - BÀI 11
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG-
BÀI TẬP (TT)
Khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3. Dựa vào số liệu này em hãy cho biết 1 mét khối nhôm nặng bao nhiêu kg?
Vậy Trọng lượng riêng là gì?đơn vị trọng lượng riêng?
1m3 nhôm có trọng lượng là 27000N.
Ta nói Nhôm có trọng lượng riêng
27000 N/m3
II.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
1m3 nhôm có khối lượng là 2700kg.
Vậy 1m3 nhôm có trọng lượng là bao nhiêu N?
1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
2. Đơn vị trọng lượng riêng là:
Niutơn trên mét khối (N/m3)
3.Trọng lượng riêng kí hiệu :d
III.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
C4: Hãy chọn các từ trong khung điền vào chỗ trống:
d là (1) ………………
trong đó P là (2) ………….……
V là (3) ………………


Công thức tính trọng lượng riêng:
trọng lượng riêng (N/m3)
P = 10.m
m = D.V
d = 10.D
5. Dựa vào công thức P = 10m ta có thể tính được trọng lượng riêng theo khối lượng riêng:
d : là trọng lượng riêng(N/m3)
trong đó P : là trọng lượng (N)
V: là thể tích(m3)
4. Công thức tính trọng lượng riêng:
5. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng:
P =
d.V

V =
 
Nói trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000N/m3 điều đó cho ta biết gì?
Trả lời: Nói trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000N/m3 điều đó cho ta biết 1m3 dầu ăn có trọng lượng 8000N.
Nói trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 điều đó cho ta biết gì?
Trả lời: Nói trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 điều đó cho ta biết 1m3 nước có trọng lượng 10000N.
2 lít dầu hỏa có trọng lượng 16N. Tính trọng lượng riêng của dầu hỏa.
Bài 1:
Tóm tắt
P = 16 N
V = 2 lít
d = ?
= 0,002 m3
Bài giải:
Trọng lượng riêng của dầu hỏa là:
d = P/V = 16 : 0,002
= 8000 (N/m3)
Đ/S: 8000 N/m3.
IV. BÀI TẬP
= .........m3
Bài 2:
Một hộp sữa Ông Thọ có trọng lượng 3,97N và có thể tích 320cm3. Hãy tính trọng lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị N/m3.
Tóm tắt
P = 3,97 N
V = 320cm3

d = ?
= 0,00032m3
Trọng lượng riêng của sữa trong hộp là:
d = P/V = 3,97 : 0,00032
= 12406,25 (N/m3).
Đ/S: 12406,25 N/m3.
Bài giải:
= .........m3
Tính trọng lượng của một thanh sắt có thể tích 40dm3.
Tóm tắt:
ds = 78000 N/m3
V = 40 dm3
P = ?
Bài 3:
= 0,04m3
= .........m3
Trọng lượng của thanh sắt là:
P = d.V
= 78000 . 0,04 =3120 (N)

Đáp số: 3120(N)
Bài giải:
4.2. Công thức tính trọng lượng riêng của một chất là:

A. d = P.V
B. d = P / V
C. d = m / V
D. d = V / P
B
Bài 4: 4.1. Trọng lượng riêng của gạo là:

A. 12000 kg.
B. 12000 kg/m3.
C. 12000 N.
D. 12000 N/m3.
D
Bài 5: Tính trọng lượng của một thanh sắt có thể tích 100 cm3?
Tóm tắt:
Ds = 7800 Kg/m3
V = 100 cm3
P = ?
* Cách 2:
Trọng lượng của thanh sắt là:
P = d.V = 78000 . 0,0001 = 7,8 (N)
Đáp số: 7,8N
* Cách 1:
Khối lượng của thanh sắt là:
m = D.V = 7800 . 0,0001
= 0,78 kg
Bài giải:
Trọng lượng của thanh sắt là:
P = 10.m = 10 . 0,78kg = 7,8 N
Đáp số: 7,8N
Đổi: 100cm3 = 0,000100 m3
Hãy trả lời các câu hỏi sau:
GHI NHỚ
Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó : d = P/ V
Đơn vị trọng lượng riêng: N/m3
Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng:
d = 10. D

1/ Trọng lượng riêng của một chất được xác định như thế nào?

2/ Đơn vị trọng lượng riêng là gì?
3/ Nêu công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng.
BÀI 11. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP (TT)