SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Giáo viên: Nguyễn Văn Chung
BÀI 5
KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK
I. Ngắm bắn
Là xác định góc bắn và hướng bắn cho súng để đưa quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu.
1. Khái niệm
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Góc phóng
Trục nòng súng
Góc rơi
Mặt phẳng ngang
Lực hút trái đất
Lực cản không khí
MÔ HÌNH ĐƯỜNG ĐẠN BAY TRONG KHÔNG GIAN
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
I. Ngắm bắn
L� du?ng th?ng t? m?t ngu?i ng?m di qua di?m chớnh gi?a mộp trờn khe thu?c ng?m d?n di?m chớnh gi?a mộp trờn d?u ng?m.
2. Định nghĩa về ngắm bắn
a. Đường ngắm cơ bản
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
b. Điểm ngắm đúng
L� di?m ng?m du?c xỏc d?nh t? tru?c sao cho khi ng?m v�o dú d? b?n thỡ qu? d?o du?ng d?n di qua di?m d?nh b?n trỳng trờn m?c tiờu.
2. Định nghĩa về ngắm bắn
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
c. Đường ngắm đúng
L� du?ng ng?m co b?n du?c giúng v�o di?m du?c xỏc d?nh t? tru?c v?i di?u ki?n m?t sỳng ph?i thang b?ng.
2. Định nghĩa về ngắm bắn
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11


10
28 cm
Đường ngắm
Đường đạn
2. Định nghĩa về ngắm bắn
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Muốn bắn trúng mục tiêu cần đạt 3 yếu tố sau
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
- Phải có đường ngắm đúng
Muốn bắn trúng mục tiêu cần đạt 3 yếu tố sau
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
- Phải có điểm ngắm đúng
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11


10
28 cm
Muốn bắn trúng mục tiêu cần đạt 3 yếu tố sau
- Phải có thước ngắm đúng
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
a. Đường ngắm cơ bản cơ bản sai lệch
Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp (cao) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng thấp (cao) hơn so với điểm định bắn trúng.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
a. Đường ngắm cơ bản cơ bản sai lệch
Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm lệch trái (phải) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
a. Đường ngắm cơ bản cơ bản sai lệch
Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm cao và lệch trái (phải) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng cao và lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
a. Đường ngắm cơ bản cơ bản sai lệch
Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp và lệch trái (phải) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng thấp và lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
Khi đường ngắm cơ bản đã chính xác, mặt súng thăng bằng, nếu điểm ngắm sai lệch so với điểm ngắm đúng bao nhiêu thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ sai lệch so với điểm định bắn trúng bấy nhiêu.
b. Điểm ngắm sai
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
c. Mặt súng không thăng bằng
Khi có đường ngắm cơ bản đúng, có điểm ngắm đúng, nếu mặt súng nghiêng về bên nào thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ thấp và lệch về bên đó
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
PLICKERTS
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
KẾT THÚC BÀI GIẢNG
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11